×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Zpráva o udržitelnosti (ESG Report)

Evropská unie klade velký důraz na udržitelnost, transparentnost a odpovědné podnikání. V prosinci 2022 byla přijata směrnice CSRD, která podnikům ukládá povinnost sestavovat tzv. zprávu o udržitelnosti (ESG Report).

Cílem zpráv o udržitelnosti má být poskytnutí jasnějších a detailnějších informací o dopadech činnosti podniků zejména na životní prostředí, sociální sféru, dodržování lidských práv, ale též informací o řízení podniků, zacházení se zaměstnanci a boji proti korupci. Evropská komise si od zprávy o udržitelnosti slibuje větší transparentnost činnosti podniků v oblasti udržitelnosti, ať již z pohledu státních orgánů, tak i investorů. V rámci České republiky je úprava zprávy o udržitelnosti začleněna do zákona o účetnictví, přičemž zpráva o udržitelnosti bude zveřejňována jako samostatný oddíl výroční zprávy.

Okruh podniků, na které se bude povinnost vypracovávat zprávu o udržitelnosti vztahovat, se bude postupně rozšiřovat. Za rok 2024 budou tuto zprávu vypracovávat pouze ty největší podniky, které jsou podle zákona subjektem veřejného zájmu, jsou velkou účetní jednotkou a současně mají více než 500 zaměstnanců (jedná se především o banky a pojišťovny).

Co se týče obsahové stránky zprávy o udržitelnosti, měla by zahrnovat především popis obchodního modelu a strategie v oblasti udržitelnosti, cíle podniku a role jeho orgánů v souvislosti s udržitelností, postupy náležité péče a identifikaci potenciálních dopadů na životní prostředí a společnost. Také se očekává, že zpráva bude obsahovat popis opatření přijatých proti negativním dopadům činnosti podniku a hlavní rizika spojená s udržitelností.

Zprávy o udržitelnosti musejí být vypracovány nejen v souladu se směrnicí CSRD a zákona o účetnictví, ale též v souladu se standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti, které přijala Evropská komise. Pro ilustraci komplikovanosti a časové náročnosti na vypracování zpráv o udržitelnosti jistě postačí uvést, že tyto standardy obsahují takřka 300 stran textu, přičemž pokrývají široké spektrum témat od změny klimatu, znečištění, využívání zdrojů, přes sociální aspekty, až po otázky správy podniku a etiky.

Mgr. Miroslav Kučerka, LL.M., advokát a partner

Mgr. Lukáš Němec, advokátní koncipient

ZPRACOVÁNO KE DNI 28.2.2024. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699