×
About Services News / Articles People Contact

Ochrana osobních údajů

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 06295525, se sídlem Národní 416/37, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 279699, Vás jako správce osobních údajů informuje o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje při poskytování právních služeb.

Zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétním účelem zpracování, který vyplývá zejména ze smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené mezi Vámi a naší advokátní kanceláří. Při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme s řádnou péčí a v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů
KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
IČO: 06295525
se sídlem Národní 416/37, 110 00 Praha 1
E-mail: info@kgslegal.cz

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom mohli:
      - vykonávat advokacii a poskytovat Vám právní služby,
      - splnit naše zákonné povinnosti,
      - chránit naše oprávněné zájmy.

Zpracováváme zejména osobní údaje našich klientů.

Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:
      (i) základní identifikační údaje
            - jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště
            - v případě podnikatelů IČO, DIČ, adresa sídla
      (ii) kontaktní údaje
            - telefonní číslo, e-mail
      (iii) popisné údaje
            - bankovní spojení
            - údaje z používání webových stránek

Z jakých zdrojů osobní údaje pocházejí?

Zpracováváme zejména osobní údaje, které jsme od Vás obdrželi, a dále údaje z veřejných rejstříků.

Zpracováváme především osobní údaje, které nám sami předáte nebo které vznikají Vaší aktivitou skrze námi provozované webové stránky. Tam, kde potřebujeme zejména ověřit přesnost osobních údajů, obohacujeme je o údaje z veřejných rejstříků jako živnostenský nebo obchodní rejstřík.

Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme a z jakých důvodů?

Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel.

Musíme Vás identifikovat pro uzavření smlouvy, údaje potřebujeme i proto, abychom uzavřenou smlouvu mohli splnit, a tedy Vám poskytnout příslušnou právní službu či služby. Povinnost zpracovávat osobní údaje nám stanoví také právní předpisy, například předpisy upravující výkon advokacie, vedení účetnictví nebo daně. Velké množství osobních údajů musíme zpracovávat pro účely archivace. Některé údaje uchováváme, protože je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů.

V ostatních případech Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě Vašeho souhlasu.

Účel zpracování

Popis

Důvod zpracování

Poskytování právních služeb

Zpracováváme Vaše identifikační údaje, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu.

Takto můžeme zpracovávat osobní údaje, protože je to nezbytné pro:

- splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo

- pro splnění povinnosti, kterou nám ukládají právní předpisy, nebo

- pro ochranu našich oprávněných zájmů.

Zpracováváme Vaše kontaktní údaje, abychom mohli uzavřenou smlouvu plnit.

Údaje o bankovním spojení potřebujeme, abychom Vám mohli uhradit pro Vás vymožené plnění, případně abychom uměli spárovat Vaši platbu, když neuvedete variabilní symbol.

Vyhodnocování používání webových stránek

Zpracováváme údaje o tom, jak používáte naše webové stránky. Využíváme k tomu tzv. cookies. Přes tyto soubory vyhodnocujeme a monitorujeme výkonnost našich webových stránek.

Takto můžeme zpracovávat osobní údaje, protože je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů.

Marketing

V rámci marketingových činností zasíláme obchodní sdělení našim obchodním partnerům různými formami, včetně využití e-mailu. Pro tento účel využíváme pouze Vaše identifikační a kontaktní údaje.

Takto můžeme zpracovávat osobní údaje, protože je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů, nebo protože jste nám k tomu udělili Váš souhlas.

Účetnictví, daně a archivace

Zpracováváme Vaše identifikační údaje a údaje o proběhlých plněních za účelem plnění našich účetních a daňových povinností, které nám ukládá zejména zákon o účetnictví a daňové zákony. Zároveň zákon o advokacii nám ukládá celou řadu povinností, které musíme splnit, a proto musíme zpracovávat Vaše osobní údaje spojené s poskytnutou právní službou.

Takto můžeme zpracovávat osobní údaje, protože je to nezbytné pro:

- plnění povinností stanovených právními předpisy, nebo

- ochranu našich oprávněných zájmů.

Výkon a obhajoba práv

Pokud vymáháme naše pohledávky právní cestou nebo jsme účastníky soudního řízení a tyto záležitosti se týkají Vaší osoby, používáme v nezbytném rozsahu Vaše identifikační údaje, a údaje nutné pro prokázání našeho nároku.

Takto můžeme zpracovávat osobní údaje, protože je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů.

Vnitřní správa

S Vašimi údaji pracují naši zaměstnanci při plnění svých pracovních povinností v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Takto můžeme zpracovávat osobní údaje, protože je to nezbytné pro:

- splnění povinností stanovených právními předpisy, nebo

- ochranu našich oprávněných zájmů.

Když nám osobní údaje neposkytnete?

Ne všechny osobní údaje nám musíte sdělit. Poskytnutí osobních údajů, které nám předáváte na základě Vašeho souhlasu, je dobrovolné. Když souhlas odmítnete, Vaše osobní údaje již dále nebudeme zpracovávat.

Když souhlas ke zpracování Vašich údajů udělíte, můžete jej kdykoliv odvolat zasláním emailu na adresu info@kgslegal.cz nebo dopisu na adresu KGS legal s.r.o., advokátní kancelář, Národní 416/37, 110 00 Praha 1.

Všechny ostatní osobní údaje musíme získat, abychom mohli splnit smlouvu nebo povinnosti, které nám stanoví právní předpis, případně chránit naše vlastní zájmy.

Kdo může Vaše údaje zpracovávat?

Pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti, může při ní docházet ke zpracování příslušných osobních údajů. V některých případech se tyto subjekty stávají zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl námi jako správcem pověřen.

Mezi příjemce osobních údajů patří:
      - Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
      - Poskytovatelé informačních systémů
      - Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Ze zákona jsme také povinni některé Vámi poskytnuté osobní údaje předávat orgánům státní správy.

Osobní údaje dále můžeme předávat našim dodavatelům jako zejména poskytovatelé archivačních služeb, poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů.

Osobní údaje nepředáváme do jiných zemí Evropské unie, ani do zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodním organizacím.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu. Osobní údaje zpracováváme zejména po dobu trvání smluvního vztahu. Osobní údaje uchováváme i po jeho skončení, a to po dobu určenou právními předpisy nebo po dobu 10 let od jeho skončení, když žádný právní předpis dobu pro uchování nestanoví.

Osobní údaje získané na základě Vašeho souhlasu zpracováváme po dobu, na kterou jste nám souhlas udělili.

Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

Název práva

Co můžete požadovat

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích osobních údajů, o době, po kterou osobní údaje ukládáme, o právu podat stížnost, o zdroji osobních údajů.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme nepřesné či chybné údaje, máte právo na to požádat nás o opravu takových údajů.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění nějakého účelu a tento účel již odpadl, automaticky je mažeme. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu a Vy souhlas odvoláte, osobní údaje vymažeme. Dále je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost osobní údaje dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které již nadále nepotřebujeme pro původní účely zpracování.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili, pokud:

  • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; nebo
  • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; nebo
  • již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo
  • jste vznesli námitku proti zpracování, a to do doby, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo vznést námitku

Proti zpracování, které je založeno na našich oprávněných zájmech, oprávněných zájmech třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost

Máte možnost získat osobní údaje, které jste nám poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, abychom si je s dalším správcem předali mezi sebou.

Právo na ochranu soukromí

Pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje v rozporu s ochrannou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost na porušení našich povinností k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. 234665111, web www.uoou.cz.

Vaše žádosti můžete zasílat písemně na adresu KGS legal s.r.o., advokátní kancelář, Národní 416/37, 110 00 Praha 1, nebo e-mailem na adresu info@kgslegal.cz.

Jak Vaše osobní údaje chráníme?

Pro ochranu Vašich osobních údajů jsme přijali technická a organizační opatření k zabezpečení jejich a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, náhodného nebo protiprávního zničení, ztrátě, pozměnění, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Využíváme řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, musí dodržovat povinnost mlčenlivosti, která pro ně plyne přímo z právních předpisů nebo ji převzaly smluvně. Využíváme pouze zpracovatele, kteří splňují podmínky pro ochranu a zabezpečení osobních údajů a se všemi jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů.

Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699