×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Výpověď daná zaměstnavatelem a důkazní břemeno

Nejvyšší soud se ve věci sp. zn. 21 Cdo 1957/2022 zabýval případem, kdy zaměstnavatel dal výpověď z pracovního poměru zaměstnankyni, která tvrdila, že v době doručení výpovědi byla těhotná. Aby nastaly právní následky zákazu výpovědi těhotné zaměstnankyni, který stanoví zákoník práce, je rozhodující pouze to, zda zaměstnankyně byla v době, kdy jí byla dána (doručena) výpověď z pracovního poměru, těhotná. K doložení těhotenství zpravidla slouží doklad o těhotenství vystavený lékařem na příslušném tiskopisu, ale v případě pochybností není vyloučeno, aby soud tuto skutečnost zjistil (ověřil) i jinak (např. podle okolností konkrétního případu i odborným znaleckým posouzením těhotenství zaměstnankyně v rozhodné době). Je-li zaměstnankyně v době dání (doručení) výpovědi těhotná, pak s touto situací je ze zákona (bez dalšího) spojen zákaz výpovědi.

Otázkou v této věci pak bylo, zda je zaměstnavatel povinen v řízení o určení neplatnosti výpovědi, kterou podala zaměstnankyně, prokazovat, že došlo k ukončení těhotenství zaměstnankyně ještě před podáním výpovědi a že tedy zaměstnankyně nebyla těhotná v době, kdy jí byla dána (doručena) výpověď.

Podle Nejvyššího soudu v případě řešení otázky zákazu výpovědi těhotné zaměstnankyni neznamená prokázání těhotenství zaměstnankyně v určité době před doručením výpovědi z pracovního poměru, že zaměstnavatel nese důkazní břemeno k prokázání skutečnosti, že k ukončení těhotenství zaměstnankyně došlo ještě před doručením výpovědi. Naopak je právě zaměstnankyně, která tvrdí, že byla v době doručení výpovědi těhotná, povinna označit důkazy potřebné k prokázání tohoto svého tvrzení.

Mgr. Dana Nováková, advokátka

ZPRACOVÁNO KE DNI 12.11.2023. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699