×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Promlčení pohledávky

Nejvyšší soud posuzoval otázku promlčení pohledávky na zaplacení mezi dvěma podnikateli. Podle smlouvy měl věřitel vystavit fakturu poté, co nastane určitá skutečnosti. Tuto fakturu vystavil s dohodnutou lhůtou splatnosti, avšak nikoliv ihned poté, co k tomu byly splněny podmínky. Věřitel se domníval, že promlčecí lhůta začíná běžet okamžikem uplynutí splatnosti faktury.

Nejvyšší soud však rozhodl, že promlčecí lhůta počíná běžet již okamžikem, kdy mohl věřitel poprvé o splnění dluhu požádat (tedy kdy mohl poprvé vystavit fakturu), a to bez ohledu na to, kdy byla faktura skutečně vystavena anebo jakou splatnost faktura určovala.

V důsledku tohoto rozhodnutí tedy všem klientům doporučujeme s vystavením faktur neotálet, a tyto vystavovat co nejdříve poté, kdy jsou k vystavení faktury splněny podmínky.

(Zpracováno podle rozhodutí Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 3125/2022)

ZPRACOVÁNO KE DNI 12.12.2023. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699