×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Projektová dokumentace ve veřejných zakázkách

V oblasti veřejných zakázek orientujících se na stavební práce často dodavatelé potvrzují, že provedli odbornou kontrolu projektové dokumentace. Vady projektové dokumentace se ale mohou projevit až v průběhu realizace veřejné zakázky. Níže předkládáme možné důsledky tohoto přístupu zadavatele.

Zadavatel běžně požaduje po dodavateli kontrolu rozsahu a povahy díla, podmínek pro provedení díla a dalších specifik obsažených v projektové dokumentaci. Zadavatel však nemůže přenášet odpovědnost za správnost a úplnost projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace, na dodavatele. Pokud zadavatel stanoví dodavateli povinnost projektovou dokumentaci přezkoumat, nezbavuje zadavatele stanovení této povinnosti dodavateli odpovědnosti za její správnost a úplnost.

Dodavatel jako odborník by přesto měl zadavatele upozornit na vady v projektové dokumentaci, a to po seznámením se s ní. Pokud ale dodavatel nemohl vady zjistit ani na základě vynaložení potřebné péče, tuto povinnost nemá. K tomu je vhodné dodat, že dodavatel není ani povinen účastnit se prohlídky místa plnění, a proto jej nelze z toho důvodu vyloučit ze zadávacího řízení.

Z výše uvedeného plyne, že vadu (nesoulad) projektové dokumentace např. s místem plnění může dodavatel zjistit až po převzetí místa plnění či v průběhu realizace díla. Trvá-li zadavatel na provedení díla i přes zjištění těchto vad, může dodavatel od smlouvy odstoupit, neboť v tomto případě se ze strany zadavatele jedná o nevhodný příkaz. Příkaz musí být zřejmě nevhodný a dodavatel musí zadavatele na vadu upozornit bezodkladně. Pokud dodavatel na nevhodnost příkazu zadavatele neupozorní, potom dodavatel nese odpovědnost za vady díla, byť by byly způsobeny právě nevhodností příkazu.

Mgr. Miroslav Kučerka, LL.M., advokát a partner

Viktorie Karla Wojnarová, studentka právnické fakulty a právní asistentka

ZPRACOVÁNO KE DNI 5.2.2024. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699