×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Odpovědnost věřitele za zahájení insolvenčního řízení, pokud se může uspokojit v rámci řízení exekučního

Nejvyšší soud nově rozšířil odpovědnost věřitele za způsobení škody dlužníku podáním insolvenčního návrhu na případy, kdy je insolvenční řízení zahájeno s dlužníkem, který disponuje dostatečným množstvím majetku.

Dlužník může v takové situaci prokázat, že ačkoliv má vícero věřitelů s pohledávkami po splatnosti déle než 30 dnů, nebyl v době podání insolvenčního návrhu v úpadku. Věřitel se poté zprostí své odpovědnosti za škodu způsobenou dlužníkovi pouze tehdy, prokáže-li, že v době podání insolvenčního návrhu nevěděl a vzhledem ke všem skutečnostem ani vědět nemohl, že dlužník v úpadku není (že má majetek postačující k úhradě všech svých splatných dluhů).

Nejvyšší soud dále připomíná, že insolvenční řízení neslouží primárně k prosazování individuálních nároků věřitelů. Věřitelé mají své nároky primárně řešit v nalézacím řízení a následně v řízení exekučním příp. výkonem rozhodnutí. Teprve poté, co není možné se uspokojit v těchto řízeních, je možné podat návrh na zahájení insolvenční řízení, pokud jsou pro to splněny veškeré zákonné předpoklady.

Pokud tedy jako věřitelé máte za dlužníkem pohledávku po splatnosti déle než 30 dnů a máte za to, že má dlužník dostatek majetku na úhradu Vaší pohledávky musíte proti němu zahájit exekuční řízení. Pokud však shledáte, že dlužník dostatečným množstvím majetku nedisponuje, můžete podat insolvenční návrh.

Za situace, kdy podáte insolvenční návrh, ačkoliv budete moci pohledávku úspěšně vymoci v rámci exekučního řízení, budete odpovědni za škodu nebo jinou újmu, kterou dlužníkovi zahájením insolvenčního řízení způsobíte. Škoda může spočívat například ve majetkové újmě nebo újmě způsobené zásahem do dobré pověsti.

Mgr. Bc. Natálie Brabcová, advokátní koncipient

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D., advokát a partner

(Zpracováno podle rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 29 Cdo 2501/2021)

ZPRACOVÁNO KE DNI 15.4.2024. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699