×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Novela ZOK – Evidence vyloučených osob

Novela zákona o obchodních korporacích (ZOK) účinná od července 2023 zavedla nový institut tzv. evidence vyloučených osob z výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace. Novelou současně došlo k formulačním změnám stran překážek pro výkon funkce člena voleného orgánu, které jsou nyní zakotveny přímo v ZOK.

Vedle podmínek podle živnostenského zákona nyní ZOK vyžaduje zkoumat, zda byl osobě uložen zákaz vykonávat funkci člena řídicího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby uložený rozhodnutím ČR či jiného státu, zákaz vykonávat činnost související s podnikáním v oblasti předmětu podnikání společnosti uložený rozhodnutím ČR či jiného státu, zda byla osoba pravomocně odsouzena za některé trestné činy v ČR či jiném státu či zda bylo vydáno rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek osoby (opět v ČR či v jiném státu).

Do evidence vyloučených osob budou tedy zapisovány osoby:

  • které byly rozhodnutím soudu vyloučeny z výkonu funkce člena statutárního orgánu podle § 63 až 65 ZOK,
  • kterým byl uložen zákaz činnosti zakládající překážku výkonu funkce,
  • které byly odsouzeny pro trestný čin zakládající překážku výkonu funkce, nebo
  • na jejichž majetek byl prohlášen konkurs.

Evidence bude vedena Ministerstvem spravedlnosti. Do evidence budou mít neomezený přístup pouze soudy či notáři. Ostatním subjektům budou informace poskytovány na základě speciální žádosti.

ZPRACOVÁNO KE DNI 18.9.2023. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699