×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Částečné rozdělení zisku v s.r.o.

Valná hromada s.r.o. může rozhodnout pouze o částečném rozdělení zisku mezi společníky, i když nemá pro nerozdělení zisku v plné výši důležitý důvod. V rámci a.s. je naopak Nejvyšším soudem sděleno, že valná hromada a.s. nesmí rozhodnout o nerozdělení zisku, aniž by pro to měla důležité důvody.

Na druhé straně Nejvyšší soud připomněl, že valná hromada s.r.o. musí rozhodovat o (ne)rozdělení zisku na základě aktuální účetní závěrky. Konkrétně platí, že řádná účetní závěrka je způsobilým podkladem pro rozdělení zisku (pouze) do konce následujícího účetního období. V konkrétních číslech to znamená, že např. podle účetní závěrky za rok 2023 nelze rozhodnout o (ne)rozdělení zisku v letech 2025 a později.

Nejvyšší soud dále připomíná, že rozdělení zisku (či jiných vlastních zdrojů) by nemělo mít negativní dopady na věřitele společnosti. Proto se vyžaduje, aby rozhodnutí o (ne)rozdělení zisku bylo činěno na základě aktuálních účetních dokumentů, aby bylo možné učinit správné tzv. „bilanční rozhodnutí.“ Usnesení valné hromady učiněné v rozporu s bilančními testy nemá právní účinky. Tím spíše je takový následek nutné vztáhnout na případy, kdy valná hromada přijme rozhodnutí o (ne)rozdělení zisku, aniž má k dispozici řádně schválenou účetní závěrku za předchozí účetní období.

(Zpracováno podle rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 27 Cdo 1306/2023)

Mgr. Miroslav Kučerka, LL.M., advokát a partner

Mgr. Dana Nováková, advokátka

ZPRACOVÁNO KE DNI 5.2.2024. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699