×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Zástavní věřitel není oprávněn podat žalobu na ochranu před nezákonným zásahem, jehož důsledkem bylo snížení výměry zastaveného pozemku

Nejvyšší správní soud se ve věci sp. zn. 1 As 191/2021 zabýval otázkou, zda a za jakých podmínek je zástavní věřitel oprávněný podat správní žalobu na ochranu před nezákonným zásahem.

Zástavnímu věřiteli svědčilo zástavní právo (a zákaz zcizení) k pozemkům ve vlastnictví zástavního dlužníka. Na základě žádosti přilehlé obce a rovněž z iniciativy Ředitelství silnic a dálnic došlo k vydání územního rozhodnutí, kterým došlo k rozdělení pozemku. Jedná se o plánovanou úpravu mimoúrovňové křižovatky.

V důsledku zaměření rozdělovaného pozemku a jeho rozdělení se však snížila celková výměra nově vzniklých pozemků (konkrétně o 1 m2). Podle názoru zástavního věřitele tak došlo ke snížení hodnoty zástavy, a tudíž k nezákonnému zásahu do jeho práv.

Podle názoru Nejvyššího správního soudu však nejsou splněny podmínky pro podání žaloby. Nedošlo totiž k dotčení „primárního práva“ zástavního věřitele, tedy pohledávky, kterou zmíněné zástavní právo zajišťuje. Dále Nejvyšší soud uvedl, že zástavní právo samotné postrádá majetkovou hodnotu, tudíž není ani splněna podmínka snížení hodnoty majetku na straně zástavního věřitele.

Podle názoru Nejvyššího správního soudu tak má právo podat zmíněnou správní žalobu toliko vlastník takto rozděleného pozemku a zástavní věřitel může v řízení o této žalobě vystupovat pouze jako zúčastněná osoba. Nad rámec toho Nejvyšší správní soud také uvedl, že faktický rozdíl ve výměrách před rozdělením pozemku a po něm ve výši 1 m2 není dostatečně významný negativní zásah, neboť se jedná o zanedbatelný rozdíl.

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D., advokátka a partnerka KGS legal

Jakub Vodička, právní asistent KGS legal

ZPRACOVÁNO KE DNI 12.7.2022. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699