×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Stručná informace k důsledkům aktuálního postupu ČNB vůči Sberbank CZ, a.s.

V souvislosti se zahájením řízení České národní banky (dále jen „ČNB“) o odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ, a.s. (dále jen „Sberbank“) působit jako banka, vydala ČNB předběžné opatření, kterým bance zamezila nakládání s aktivy a pasivy, včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů.

Sberbank je zejména povinna zdržet se:

  • jakéhokoli jednání spočívajícího v poskytování úvěrů, včetně umožnění čerpání úvěrů nebo jejich části a prodloužení splatnosti již poskytnutých úvěrů,
  • jakéhokoli jednání spočívajícího v přijímání vkladů ad.

více na: https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Co-opatreni-CNB-vuci-Sberbank-CZ-znamena/

Vklady klientů ve Sberbank jsou ze zákona pojištěny do výše 100.000 EUR (cca 2,5 mil. Kč) na jednoho klienta. V tomto limitu se náhrady poskytují do výše 100 % vkladu. V případě, že by klient měl na svém bankovním účtu tzv. dočasně vysoký zůstatek (tj. finanční prostředky přišly na účet nejpozději tři měsíce před vydáním předběžného opatření), může takový klient získat zvýšenou náhradu v maximální výši 200.000 EUR. Jedná se o případy, které jsou spojené např. s:

  1. úhradou kupní ceny plynoucí z prodeje nemovité věci, která slouží k bydlení podle evidence v katastru nemovitostí, pokud byl návrh na zahájení vkladového řízení do katastru nemovitostí podán před rozhodným dnem,
  2. vyplacením vypořádání společného jmění manželů při rozvodu manželství,
  3. vyplacením pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti,
  4. vyplacením vypořádání dědictví apod.

Více na : https://www.garancnisystem.cz/vysenahrady#pojisteni_vkladu_nad_ramec_100000_eur

V případě, že klient disponoval vyšší částkou, než je 100.000 EUR (ve výjimečných případech 200.000 EUR), má možnost se přihlásit v rámci likvidace společnosti Sberbank jako případný věřitel.

Náhrady pohledávek z vkladů bude klientům Sberbank poskytovat Komerční banka prostřednictvím svých poboček od 9. 3. 2022, a to po dobu 3 let od zahájení. V případě, že o náhradu bude žádat fyzická osoba, postačí prokázání se platným průkazem totožnosti. Právnická osoba bude povinna prokázat se „originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního/jiného veřejného rejstříku ne starším než 3 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby“ – více na: https://www.kb.cz/cs/vyplata-sberbank.

Jedná-li se o splácení úvěrů (či jiných bankovních produktů) čerpaných u Sberbank, pak povinnost hradit takové pohledávky v důsledku postupu ČNB nezaniká. K úhradě takových splátek nicméně aktuálně není možné používat prostředky klientů banky, které se nachází na (běžných) účtech Sberbank. To z toho důvodu, že Sberbank je povinna oznámit Garančnímu systému finančnímu trhu výši zůstatků na jednotlivých účtech klientů banky. V souvislosti s touto skutečností nesmí dojít ke změně zůstatků na účtech jednotlivých klientů. V případě, že má klient u banky tzv. splátkový účet (tj. pokud klient hradí splátky na účet, který začíná číslicí 8), je možné pokračovat ve splácení předmětných úvěrů prostřednictvím tohoto účtu.

Dle informací dostupných na https://www.sberbank.cz/cs-cz/novinky/informace-pro-klienty-ohledne-splaceni-uveru budou klientům banky od 7. 3. 2022 prostřednictvím e-mailu poskytnuty informace týkající se zejména splacení úvěrů, výši splátek či čísla účtu pro splácení.

Mgr. Lenka Sedláčková, advokátka KGS legal

Miroslav Vala, právní asistent KGS legal

ZPRACOVÁNO KE DNI 2.3.2022. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699