×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Stanovisko MMR k uplatňování mezinárodních sankcí v oblasti veřejných zakázek

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo na základě diskuse expertní skupiny a za konzultace s FAÚ stanovisko týkající se Dopadu mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek (celé znění stanoviska najdete ZDE). Stanovisko přibližuje provádění sankčních opatření stanovených v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 (ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině) a v dalších dotčených sankčních předpisech.

Sankce přijaté na evropské úrovni jsou přímo použitelné a je tudíž nezbytné je aplikovat od okamžiku účinnosti dotčených právních předpisů, bez nutnosti transpozice do vnitrostátního právního řádu. V návaznosti na dotčené sankční předpisy důrazně doporučujeme zadavatelům důkladně prověřit, zda nejsou naplněny podmínky pro aplikaci individuálních finančních nebo ekonomických sankcí.

Rádi Vám v této věci poskytneme právní pomoc, především s prověřením stávajících i potenciálních dodavatelů z Vámi vypisovaných veřejných zakázek a současně s postupem při uplatnění individuálních finančních nebo ekonomických sankcí.

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát a partner KGS legal

Mgr. Klára Pelcová, advokátní koncipientka KGS legal

ZPRACOVÁNO KE DNI 19.5.2022. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699