×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Škoda na nemovitosti spočívající ve snížení její obvyklé ceny

Nejvyšší soud v nedávné době posuzoval snížení obvyklé ceny bytu z důvodu havárie způsobené špatnou konstrukcí bytového domu. Podle rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 1548/2020 může být výrazně ovlivněna cena bytu, i když nedojde k jeho fyzickému poškození.

Jeden z vlastníků svůj byt před havárií pronajímal. V den havárie museli být všichni obyvatelé domu evakuováni, a proto se vlastník bytu s nájemcem domluvili na ukončení nájmu. Všechny poškozené prostory domu byly přibližně po měsíci opraveny. Sice došlo k odstranění následků havárie, avšak kompletní rekonstrukce domu neproběhla. Původně pronajímaný byt nebyl havárií fyzicky poškozen vůbec. Podle Nejvyššího soudu přesto došlo ke snížení hodnoty bytu, neboť případný budoucí kupující může mít obavy z další havárie.

Na bytě tedy vznikla škoda spočívající ve snížení jeho obvyklé ceny, a to již k okamžiku havárie. Není ani rozhodné, že vlastník bytu nemá v úmyslu byt v nejbližší době prodávat. Vlastník bytu proto může mít právo na náhradu škody vůči stavebníkovi, resp. zhotoviteli bytového domu.

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát a partner

Jakub Vodička, právní asistent, student Právnické fakulty UK

Zpracováno ke dni 22.9.2022. Informace uvedené v tomto článku jsou prezentovány na základě našeho nejlepšího přesvědčení a poznatků získaných v době, kdy byl článek zveřejněn. Konkrétní informace by však vždy měly být konzultovány s KGS legal před učiněním konkrétního rozhodnutí či právního jednání. Informace nejsou vyčerpávající popis relevantní problematiky a následků. Informace jsou obecné a nenahrazují právní radu pro konkrétní okolnosti. KGS legal ani nikdo z autorů neodpovídají za újmu, která by mohla vzniknout ze spoléhání se na zde uveřejněné informace.
Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699