×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Rozhodnutí hygieniků musí dodržovat zákonnou formu, nelze jej učinit pouze telefonicky

Nejvyšší správní soud nadále vymezuje hranice orgánům působícím v oblasti ochrany veřejného zdraví. V posledním rozhodnutí sp. zn. 10 As 229/2021 soud uvedl, že krajská hygienická stanice (KHS) musí o protiepidemiologických opatřeních podle zákona o ochraně veřejného zdraví rozhodnout podle správního řádu. Zejména tato opatření (např. karanténu) nelze stanovit jen telefonicky.

Telefonický pokyn hygieniků, kterým byla fyzické osobě uložena povinnost setrvat doma v karanténě a podrobit se PCR testu, nelze pro absolutní nedostatek písemné formy považovat za rozhodnutí ve smyslu soudního řádu správního, jedná se tedy o „zásah“ (resp. pokyn). V projednávané věci KHS omezila osobní svobodu fyzické osoby, a to nezákonným způsobem.

KHS při učinění pokynu pouze telefonicky dalece překročila mantinely dané zákonem. Protiepidemická opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví KHS nařídila nezákonným způsobem a u fyzické osoby navodila domnění závaznosti vyřčených sdělení a nutnosti jejich respektování a dodržování. KHS se proto vůči osobám dopustila nezákonného zásahu ve smyslu procesních předpisů.

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D., advokát a partner KGS legal

Jakub Vodička, student Právnické fakulty UK a právní asistent KGS legal

ZPRACOVÁNO KE DNI 11.10.2021. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699