×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Rekapitulace některých důvodů pro nerozdělení zisku společnosti jejím společníkům

Již starší judikaturou Nejvyššího soudu (vznikající ještě za dob obchodního zákoníku) bylo dovozeno, že k rozhodnutí o nerozdělení zisku a jeho ponechání na účtu nerozděleného zisku může dojít pouze z důležitých důvodů splňujících také kritérium přiměřenosti, tyto důvody musí být konkrétně popsány a dále nesmí docházet ke zneužití většiny hlasů.

Takovým důležitým důvodem může být např. výslovná úprava ve stanovách společnosti upřesňující určitý způsob nakládání se ziskem nebo vydání akcií, se kterými právo na podíl na zisku není spojeno, popřípadě zvláštní ujednání mezi akcionáři dočasně omezující rozdělení zisku. Nejvyšší soud také připouští jako důležitý důvod pro nerozdělení zisku zajištění dostatečných zdrojů pro rozvoj podnikatelské činnosti společnosti.

Je vhodné také připomenout, že statutární orgán může svým rozhodnutím o vytvoření významných účetních rezerv fakticky ovlivnit celkovou výši zisku, o jehož rozdělení valná hromada následně rozhoduje. To je dle Nejvyššího soudu též v pořádku, dokud jednatel nevytváří rezervy v rozporu se zákonem či společenskou smlouvou. Pak by toto nezákonné vytvoření rezerv mohlo být posouzeno jako nezákonný zásah do práva společníků na rozdělení zisku.

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát a partner KGS legal

Jakub Vodička, právní asistent KGS legal

ZPRACOVÁNO KE DNI 11.5.2022. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699