×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Předmanželská smlouva Vás ochrání před dluhy manžela vzniklými před manželstvím

Nejvyšší soud ve svém čerstvém rozhodnutí uvedl, že „účelem manželství nemůže být placení dluhů druhého manžela, vzniklých před uzavřením manželství.“ Opačný pohled by byl v extrémním rozporu s principy spravedlnosti. Vedl by k zásadnímu posílení věřitele k tíži dlužníkova manžela.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 1846/2020 potvrdilo, že pro mnoho klientů má proto předmanželská smlouva smysl.

Vůle „nebýt po uzavření manželství negativně dotčen již existujícími dluhy svého nového manžela“ je legitimní a legální. Stálá judikatura Ústavního soudu říká, že pokud věřitel neměl v okamžiku uzavření předmanželské smlouvy povinného vůči jeho snoubence žádné nároky, uzavřením předmanželské smlouvy nemohlo být žádné právo věřitele vůči manželce povinného negativně dotčeno. I ochrana třetích osob před jednáním manželů zamýšlejícím krácení práv věřitelů je nepochybně legitimní, není však žádný racionální argument pro to, aby založení manželství mělo vést k možnosti vést exekuci i na majetek dlužníkova manžela nabytý před manželstvím.

Uzavřením smlouvy o odděleném jmění mezi snoubenci nebylo postavení věřitele ohroženo, nijak se nezhoršilo oproti původnímu stavu. Smlouva se svým obsahem nemohla práva věřitele jakkoliv dotknout. Věřitel vymáhá dluh, který vznikl povinnému před uzavřením manželství jako jeho výlučný dluh, a povinný před uzavřením manželství (po vzniku vymáhaného dluhu) smlouvou ujednal se snoubenkou režim oddělených jmění. Předmanželskou smlouvu řádně zveřejnil v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Mezi povinným a jeho budoucí manželkou SJM nikdy nevzniklo. Nebyly tudíž dány podmínky, pro přikázání pohledávky z účtu manžela povinného a bylo na místě zastavit exekuci co do jejího provedení postižením účtů bývalé manželky povinného.

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D., advokátka a partnerka KGS legal

Jakub Vodička, právní asistent KGS legal

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info