×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Na podzim roku 2022 by mělo dojít ke změně zákona o evidenci skutečných majitelů (ZESM). Poslanecká sněmovna již novelu zrychleně schválila, teď jsou na řadě Senát a prezident.

Zásadní změnou je, že ZESM ve své novelizované verzi opouští rozdělení skutečných majitelů na koncové příjemce nebo osoby s koncovým vlivem. Údaj o povaze postavení skutečného majitele se tak zúží pouze na to, zda je přímý, či nepřímý, a na to, zda se jedná o skutečného majitele materiálního (podle § 4 ZESM), náhradního (podle § 5 ZESM), nebo formálního (podle § 6 ZESM).

ZESM ve své novelizované verzi definuje skutečného majitele odlišně, a to tak, že skutečným majitelem je každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání.

Kritéria určující, kdo může být skutečným majitelem, budou následující:

  • podíl v korporaci nebo podíl na hlasovacích právech větší než 25 %;
  • právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku korporace větší než 25 %;
  • uplatňuje rozhodující vliv v korporaci nebo korporacích, které mají v dané korporaci samostatně nebo společně podíl větší než 25 %, nebo
  • uplatňuje rozhodující vliv v korporaci jinými prostředky.

Pojem „rozhodující vliv“ novela ZESM následně vysvětluje jako situaci, kdy je fyzická osoba na základě vlastního uvážení, bez ohledu na to, zda a na základě jaké právní skutečnosti, schopna přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání dosáhnout toho, že rozhodování nejvyššího orgánu korporace odpovídá její vůli. Novela ZESM dále uvádí některé konkrétní příklady, a to možnost jmenovat či odvolat většinu členů statutárního orgánu apod.

Velmi pravděpodobně u jednoduchých společností (např. s jediným společníkem, fyzickou osobou) bude i podle novelizovaného ZESM skutečným majitelem nadále tatáž osoba, jako podle současné úpravy. Je otázkou, jak široké mohou být změny u složitějších podnikatelských uskupení s rozsáhlejší strukturou.

Další změnou ZESM bude rozšíření povinnosti evidovat své skutečné majitele mezi další subjekty, namátkou společenství vlastníků jednotek, politické strany a politická hnutí, církve a náboženské společnosti, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů či honební společenstva. U většiny by mělo dojít k tzv. automatickému průpisu z veřejných rejstříků, avšak ne každý povinný subjekt podle novelizovaného ZESM je evidován v některém z rejstříků.

Poslední změnou je prodloužení doby, po kterou nejsou hlasovací práva pozastavena osobě, která dosud není zapsána jako skutečný majitel. Nově tedy bude platit, že pokud vzniklo postavení skutečného majitele v období 30 dnů přede dnem rozhodování nejvyššího orgánu nebo jediného společníka, neuplatní se na něj zákaz výkonu hlasovacích práv (v současné době činí tato doba 15 dní).

Rozhodně doporučujeme všem subjektům změny ZESM nepodcenit. Porušením povinností podle ZESM se společnosti (a další povinné subjekty) vystavují riziku udělení pokuty, nemožnosti účastnit se veřejných zakázek, nemožnosti hlasovat na valné hromadě či rozhodnout o výplatě zisku a jiným dalším závažným omezením.

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát a partner KGS legal

Mgr. Dana Hrazdilová, advokátka KGS legal

ZPRACOVÁNO KE DNI 12.7.2022. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699