×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Novela spotřebitelského práva: Změny nejen pro provozovatele e-shopů

Den 6. ledna 2023 se stane významným dnem pro spotřebitele, neboť dojde k posílení práv spotřebitelů a rozšíření povinností obchodníků, neboť nabude účinnosti velká novela spotřebitelského práva. V praxi to znamená, že kupní smlouva uzavřená dne 5. ledna 2023 se ještě řídí starým právem, naproti tomu kupní smlouva uzavřená o den později již podléhá novelizovanému znění.

Změn je velké množství. Především se jedná o povinnost obchodníků ve vztahu k uživatelským recenzím, informacím o kritériích při řazení produktů v nabídce, omezení tzv. „umělých slev“ nebo textaci tlačítka, kterým spotřebitel potvrzuje objednávku. Níže představujeme nejdůležitější změny novely, avšak článek jistě není vyčerpávající.

Velkou změnou je zrušení záruky za jakost v délce dvou let, která vyplývala dosud ze zákona a na kterou tedy měl spotřebitel nárok ze zákona, aniž by si toto musel ujednat smluvně s prodejcem. Nově, pokud prodejce záruku za jakost u příslušného zboží neposkytne, může spotřebitel v případě, že se na zboží projeví vada v době dvou let od převzetí zboží, uplatnit u prodejce (tj. reklamovat) tzv. práva z vadného plnění, kde došlo k prodloužení šesti měsíční lhůty na jeden rok. Prakticky to znamená, že pokud se vada projeví do jednoho roku a bude v této lhůtě i reklamována u prodejce, má se za to, že tato vada byla na zboží již při jeho převzetí, tj. v případě, že prodejce nebude ochoten kladně vyřídit reklamaci, musí prokázat, že vada na zboží vznikla až po jeho převzetí ze strany spotřebitele.

V případě uživatelských recenzí zavádí novela obchodníkům povinnost ověřovat jejich pravost. O tomto způsobu prověřování recenzí je obchodník povinen spotřebitele informovat (např. ve svých všeobecných obchodních podmínkách - VOP). Při uvádění počtu zákazníků spokojených s produktem je nutné uvést, jak je takový počet zjištěn či vypočítán. Pokud nejsou zveřejňovány veškeré recenze, obchodník je povinen spotřebitele informovat, podle jakého klíče jednotlivé recenze zveřejňuje.

Kritéria, podle kterých obchodníci řadí nabídky produktů na stránkách svých e-shopů, musí být nově transparentně sdělena zákazníkům. Nebude postačovat pouhá zmínka ve VOP, kritéria pro řazení nabídek produktů musí být uvedena přímo u výběru jednotlivých produktů.

Novela vyžaduje, aby spolu se slevou byla uváděna též nejnižší cena produktu, za kterou byl produkt za posledních 30 dní nabízen. Pokud dochází pouze ke zvyšování slevy v čase, je možné uvádět jako původní částku uvedenou u první slevy. Novela zavádí z této povinnosti také několik výjimek.

Novela zakazuje automatické přidávání zboží do košíku. Navíc obchodníkům přikazuje vyzvat spotřebitele před odesláním objednávky k její kompletní kontrole. Je tedy nezbytné v případě provozování e-shopů upravit způsob objednávání tak, aby odpovídal novele zákona.

Obchodník je také povinen zaslat spotřebiteli VOP v textové a nezměnitelné podobě. Nebude postačovat zaslat spotřebiteli pouhý odkaz na tyto VOP, které jsou umístěny např. na stránkách e-shopu.

Smlouvu se spotřebitelem již nebude možné uzavřít po telefonu. Po telefonické komunikaci je obchodník povinen zaslat nabídku spotřebiteli písemně a smlouva je uzavřena teprve v okamžiku, kdy spotřebitel nabídku potvrdí.

Z textu přímo na tlačítku v rozhraní e-shopu, kterým dochází k odeslání objednávky (poté, co na něj spotřebitel klikne), musí být patrné, že za objednávku bude zákazník povinen zaplatit. Příklady textace mohou být „zaplaťte nyní“ „potvrďte nákup“ nebo „kupte nyní.“ Porušení této povinnosti ze strany obchodníka způsobí neplatnost smlouvy.

Pro obchodníky se zpřísňuje odpovědnost za vady. Dosavadní šestiměsíční doba, po níž platila domněnka přítomnosti vady věci již v okamžiku nákupu, se prodlužuje na dvanáct měsíců.

Novela spotřebitelům při objednávce zboží z e-shopu přikazuje zboží ve čtrnáctidenní lhůtě k odstoupení pouze prohlédnout a vyzkoušet, nelze jej běžně používat. Smyslem je, aby v případě odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele bylo obchodníkovi vráceno zboží ve stavu, jako by jej spotřebitel vyzkoušel v kamenné prodejně. Pokud by spotřebitel chtěl na základě odstoupení vracet zboží opotřebované, bude možné vrátit pouze část ceny.

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D., advokátka a partnerka KGS legal

Mgr. Dana Nováková, advokátka KGS legal

Jakub Vodička, právní asistent KGS legal

ZPRACOVÁNO KE DNI 17.12.2022. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699