×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Koronavirus v pohledu pracovněprávních překážek

S postupujícím časem se začínají vyjasňovat některé problematické okruhy, které zejména v souvislosti s krizovými opatřeními, překážkami podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) a náhradami ze strany státu.

Vzhledem k tomu, že to bude primárně stát, kdo bude vyplácet náhrady zaměstnavatelům, jeví se jako vhodné pro rychlé nahrazení prostředků vycházet z jeho výkladu příslušných právních předpisů, a to i přestože může dojít k rozepřím ohledně jeho správnosti. Výklad Ministerstva práce a sociálních věcí je proto v současné chvíli nejdůležitější, jelikož jeho dodržení bude v ideálním případě zárukou rychlé kompenzace ze strany státu.

Překážky v práci podle zákoníku práce mohou vznikat jak na straně zaměstnance, tak zaměstnavatele, a tento článek nejprve shrne ty na straně zaměstnance:

 1. zaměstnanci byla nařízena karanténa:
  • důležitá osobní překážka (§ 191 a § 192 zákoníku práce), za kterou zaměstnanci náleží náhrada mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku během prvních 14 dní, následně náleží nemocenské;
  • náhrada mzdy má být zaměstnavatelům plně uhrazena z Cíleného programu podpory zaměstnanosti;
 2. zaměstnanec byl z důvodu onemocnění uznán dočasně práce neschopným:
  • důležitá osobní překážka (§ 191 a § 192 zákoníku práce), za kterou zaměstnanci náleží náhrada mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku během prvních 14 dní, následně náleží nemocenské;
  • ze strany státu v tomto případě nebude zaměstnavatelům hrazena náhrada;
 3. zaměstnanec musí pečovat o dítě mladší 10 let z důvodu uzavření školského zařízení
  • důležitá osobní překážka (§ 191 zákoníku práce, § 39 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o nemocenském pojištění“), za kterou náleží zaměstnanci ošetřovné po dobu 9 kalendářních dní (16 u rodiče – samoživitele);
  •  jakmile bude schválen mimořádný zákon, bude ošetřovné náležet po celou dobu trvání mimořádného opatření při péči o děti mladší 13 let nebo o osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni lehké závislosti;
 4. zaměstnanec musí pečovat o dítě starší 10 let (včetně) z důvodu uzavření školského zařízení
  • nepojmenovaná jiná důležitá osobní překážka (§ 199 zákoníku práce), podmíněná specifickými potřebami dítěte zakládajícími nezbytnost této péče, za kterou nenáleží náhrada mzdy/platu ani dávka podle zákona o nemocenském pojištění;
  • jakmile bude schválen mimořádný zákon, bude ošetřovné náležet po celou dobu trvání mimořádného opatření při péči o děti mladší 13 let nebo o osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni lehké závislosti;
 5. dočasné uzavření nebo omezení provozu v důsledku mimořádných opatření učiněných orgánem ochrany veřejného zdraví – Ministerstvo zdravotnictví, Krajská hygienická stanice
  • důležitá osobní překážka (§ 191, § 192 a § 347 odst. 4 zákoníku práce, § 167 zákona o nemocenském pojištění), za kterou zaměstnanci náleží náhrada mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku během prvních 14 dní, následně náleží nemocenské;
  • nutno doložit potvrzení krajské hygienické stanice příslušnému orgánu správy sociálního zabezpečení.

Po vyčerpání překážek na straně zaměstnance následuje shrnutí překážek na straně zaměstnavatele:

 1. nepřidělování práce zbylým zaměstnancům z důvodu nepřítomnosti většího počtu zaměstnanců (např. z důvodu karantény, dočasné pracovní neschopnosti, péče o dítě)
  • jiná překážka na straně zaměstnavatele (§ 208 zákoníku práce), za kterou náleží náhrada mzdy/platu ve výši 100 % průměrného výdělku;
  • podle Rozšířeného programu podpory nezaměstnanosti by měla být náhrada zaměstnavatelům kompenzována, avšak dosud se čeká na podrobné podmínky programu;
 2. nepřidělování práce v důsledku výpadku vstupů (dodávky surovin, služeb, součástek, podkladů)
  • překážka na straně zaměstnavatele, tzv. prostoj, (§ 207 písm. a) zákoníku práce), za kterou náleží náhrada mzdy/platu ve výši 80 % průměrného výdělku;
  • podle Rozšířeného programu podpory nezaměstnanosti by měla být náhrada zaměstnavatelům kompenzována, avšak dosud se čeká na podrobné podmínky programu;
 3. dočasné uzavření nebo omezení provozu v důsledku mimořádných opatření učiněných na základě krizového zákona (např. ve vazbě na usnesení vlády – posilovny, obchody s oblečením, restaurace)
  • jiná překážka na straně zaměstnavatele (§ 208 zákoník práce), za kterou náleží náhrada mzdy/platu ve výši 100 % průměrného výdělku;
  • náhrada mzdy má být zaměstnavatelům do výše 80 % uhrazena z Cíleného programu podpory zaměstnanosti;
  •  pokud však bude uplatněna tzv. částečná nezaměstnanost (§ 209 zákoníku práce), ať již na základě dohody s odborovou organizací nebo vnitřního předpisu, z dosud dostupných informací vyplývá, že náhrada mzdy/platu ve výši 60 % průměrného výdělku nebude v rámci Cíleného programu hrazena, avšak záměr MPSV je tuto náhradu alespoň částečně kompenzovat v rámci Rozšířeného programu podpory nezaměstnanosti;
 4. dočasné uzavření nebo omezení provozu v důsledku omezení poptávky po poskytovaných službách nebo omezení odbytu výrobků
  • jiná překážka na straně zaměstnavatele (§ 208 zákoník práce), za kterou náleží náhrada mzdy/platu ve výši 100 % průměrného výdělku;
  • pokud však bude uplatněna tzv. částečná nezaměstnanost (§ 209 zákoníku práce), ať již na základě dohody s odborovou organizací nebo vnitřního předpisu,
  • z dosud dostupných informací vyplývá, že náhrada mzdy/platu v tomto případě nebude v rámci Cíleného programu hrazena, avšak záměr MPSV je tuto náhradu alespoň částečně kompenzovat v rámci Rozšířeného programu podpory nezaměstnanosti.

Pro úplnost pak nelze opomenout práci zaměstnance z domova (§ 317 zákoníku práce), tam kde to je možné, za kterou náleží mzda/plat za vykonanou práci a není tedy v režimu náhrad nebo dávek. Za splnění podmínek karantény je možné práci z domova konat i v rámci karantény.

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info