×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Hromadné řízení: shrnutí aktuálního návrhu připravovaného zákona

Již delší dobu je vedena odborná diskuze nad návrhem zákona o hromadném řízení, který připravilo Ministerstvo spravedlnosti ČR a v současnosti se jím zabývá Vláda ČR. Návrh zákona vznikl v souvislosti s návrhem evropské směrnice[1], která si klade za cíl usnadnit spotřebitelům ochranu jejich práv v celé Evropské unii. Česká republika patří ke zhruba třetině států Unie, kde zvláštní úprava hromadného řízení chybí.

Je jisté, že návrhy směrnice i zákona v průběhu legislativních procesů ještě doznají řadu změn. Toto shrnutí tudíž vychází z poslední zveřejněné verze návrhu zákona, který je dostupný na webových stránkách Vlády ČR a je datován k 22.1.2020 [2].

Návrh stanoví příslušnost krajských soudů jako je tomu např. u řízení insolvenčního nebo vybraných (komplikovanějších) občanskoprávních sporů. Hromadné řízení se omezuje výlučně pro spory vyplývající z právních poměrů mezi spotřebiteli (tj. nepodnikatelskými subjekty) a podnikateli. Valná většina hromadných řízení by dále měla být v režimu přihlašovacím (někdy též nazýván jako „opt-in princip“), který spočívá v požadavku aktivního jednání – subjekt se na stranu žalobce musí se svým nárokem přihlásit.

Pro zahájení hromadného řízení je zejména nutné, aby byl žalobce zastoupen advokátem a skupina subjektů uplatňujících svůj nárok čítala alespoň deset členů (pro případ přihlašovacího řízení). Hromadná žaloba dále nesmí zjevně zneužívat práva. V neposlední řadě musí žalobce doložit, že disponuje dostatečnými finančními prostředky (minimálně 5 % z žalované částky) pro případ, že by ve sporu neuspěl a byl by povinen žalované straně nahradit náklady. Takovou skutečnost bude možné doložit sjednaným pojištěním, bankoví zárukou či složením jistoty do soudní úschovy.

Průběh samotného (přihlašovacího) hromadného řízení lze ve stručnosti a značně zjednodušeně shrnout do několika bodů. Po podání hromadné žaloby soud přezkoumá přípustnost žaloby, určí povahu nároku a tím vymezí skupinu subjektů, které mají nároky shodné či podobné a mohou se do řízení přihlásit. Povaha skupiny a nároku, který je možné do řízení přihlásit, se vhodným způsobem uveřejní a dalším potenciálním subjektům se poskytne lhůta k přihlášení jejich nároku. V závislosti na povaze věci se může způsob zveřejnění výzvy k podávání přihlášek značně lišit, v úvahu krom veřejného soudního rejstříku připadají např. odborná periodika nebo i masová média. Nicméně tato skutečnost není legislativně v návrhu zákona zvlášť řešena.

Žalobce (jeden ze subjektů tvrdící nárok proti žalovanému, nebo nezisková organizace zabývající se právě ochranou práv) pak v řízení jedná v zájmu celé skupiny na straně žaloby a má povinnost být zastoupený advokátem. Zbývá doplnit, že pokračování řízení je obdobné jako u běžného civilního sporu, tj. soud posoudí žalobní nároky, o žalobě rozhodne, strany sporu mohou podat opravné prostředky a k vymožení svých soudem přiznaných nároků případně využít vykonávací řízení.

Kdy bude návrh zákona o hromadném řízení schválen Parlamentem ČR není známo. Dle názoru autora se jedná o horizont minimálně měsíců, spíše let. Není ani jisté, jak bude zákon ve výsledku vypadat, neboť v současné době se názory odborné veřejnosti velmi různí, zmiňovaná evropská směrnice také nemá finální podobu a s největší pravděpodobností tak bude návrh zákona před zahájením jednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dále upravován.

Závěrem lze velmi zjednodušeně říci, že z hlediska spotřebitelů se potenciálně bude jednat o efektivní nástroj ochrany jejich práv. Naopak podnikatelům se může postavení ztížit, a to s ohledem na snazší vedení hromadného řízení ze strany zákazníků a s tím spojené riziko zneužití ke konkurenčnímu boji.

Jakub Vodička,
právní asistent KGS, student 5. ročníku PFUK


[1] Dostupné online z internetové stránky: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52018PC0184 .
[2] Dostupné online z internetové stránky: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBA9EXSST .

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info