×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Dopady ukrajinské krize z hlediska práva a podnikání v ČR

Nemáme v úmyslu situaci dramatizovat, avšak nelze ji ani přehlížet. Vzhledem k tomu, jak rychlý vývoj nyní sledujeme a jak nepřehledné jsou informace z médií, chceme Vám usnadnit alespoň část starostí. Níže najdete stručná doporučení, jak postupovat v některých situacích, pokud se s důsledky nastalé krize přímo setkáte.

 

Sberbank CZ, a.s. hrozí odebrání licence

Sberbank CZ, a.s. uzavřela své pobočky po celé ČR. Česká národní banka dále zahájila proces odebrání licence. To by znamenalo, že Sberbank CZ, a.s. nebude moci v ČR poskytovat žádné bankovní služby.

Vklady na běžných či spořicích účtech do 100 000 EUR (zhruba 2,5 milionu Kč) jsou ze zákona pojištěny. Garanční systém musí spustit výplatu náhrad vkladů do sedmi pracovních dnů od dne, kdy obdrží písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky v krizi dostát závazkům vůči klientům. Vklad nad tuto částku bude muset věřitel vymáhat vůči bance např. v insolvenčním řízení nebo v likvidaci, to záleží na následujícím vývoji situace.

Pokud klient má spotřebitelský úvěr nebo hypoteční úvěr, musí pokračovat ve splácení. Jinak hrozí, že banka na základě pochybení sesplatní celý dluh.

Pokud posíláte platbu na účet vedený u Sberbank CZ, a.s., tak by se měla platba vrátit plátci jako nedoručitelná. Pokud se Vám platba vrátila, jste povinni kontaktovat svého věřitele s žádostí o platební údaje. Dokud od něj neobdržíte nové platební instrukce (např. jeho číslo účtu v jiné bance), nejedná se o pochybení na Vaší straně a nemělo by se jednat prodlení na Vaší straně.

Doporučujeme důsledně zvážit uzavírání nových smluv na jakékoliv produkty se Sberbank CZ, a.s., a to právě s ohledem na hrozící odebrání licence.

Otázky a odpovědi na webu ČNB: https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Co-opatreni-CNB-vuci-Sberbank-CZ-znamena/

 

Rozšiřování sankčních seznamů musí sledovat povinné osoby podle tzv. AML zákona

Povinnou osobou je každý podnikatel, pokud uzavírá obchod v hotovosti v hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší. Dále jsou to např. investiční společnosti, obchodníci s nemovitostmi, realitní kanceláře a realitní makléři, osoby zakládající společnosti, obchodníci s uměním, svěřenští správci, dražebníci, auditoři.

Především došlo k zákazu transakcí s ruskou centrální bankou. Již dříve byla vydána omezující opatření vůči ruským bankám Bank Rossiya, PROMSVYAZBANK a VEB.RF.

S ohledem na rozsáhlé rozšíření sankčních seznamů doporučujeme:

 • důkladně prověřovat nové klienty a obchodní partnery, pokud např. existuje geografická spojitost s nynějším konfliktem nebo se v transakci vyskytují rizikové osoby;
 • provést audit již uzavřených a dosud neukončených obchodů a obchodních vztahů, zejména transakcí s geografickými nebo personálními rizikovými faktory;
 • ve výjimečných případech může být nutné provést audit i ukončených obchodů a obchodních vztahů;
 • proškolit zaměstnance s důrazem na rozpoznávání pravděpodobných rizikových faktorů.

Sankční mapa je užitečný nástroj pro kontrolu konkrétních subjektů (sama o sobě ovšem nestačí): https://www.sanctionsmap.eu/#/main

Aktuality z webu Finančního analytického úřadu: https://www.financnianalytickyurad.cz/aktuality.html

 

NÚKIB vydal preventivní varování před kyberútoky

Organizacím řídícím se zákonem o kybernetické bezpečnosti i dalším, zejména médiím, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost doporučuje ostražitost proti nejčastěji používaným technikám útoků a k provedení aktualizace informačních systémů. Úřad hrozbu hodnotí jako „Kritickou“, tedy hrozba je velmi pravděpodobná až téměř jistá.

Mezi doporučenými kroky (pro některé organizace jsou to kroky závazné) úřad uvádí mj.:

 • Prověřit možnosti blokování nežádoucí komunikace zahlcující nebo jinak omezující provozované systémy na hraničním prvku infrastruktury.
 • Být připraveni zajistit s poskytovatelem internetového připojení náhradní komunikační kanál (ideálně jeden off-line a jeden online kanál), pokud by došlo k zahlcení jeho linky.
 • Připravit si strategii a případně konfigurace prvků pro extrémní situace zajišťující řízené omezování dostupnosti zbytných služeb a maximální zachování dostupnosti nezbytných služeb.
 • Ověřit možnost provozování systému v ostrovním režimu (tedy bez připojení k internetu, nebo při omezení dostupnosti, např. mimo Česko).

Rovněž bylo vydáno doporučení adresované přímo zdravotnickým zařízením. Toto doporučení je rozšířeno především o ochranu před tzv. ransomware útoky, tedy zašifrování dat. Konkrétní kroky pak jsou mj.:

 • Zamezit navazování komunikace svých informačních systémů do internetu, vyjma takové komunikace, která je nezbytná pro poskytování služeb.
 • Vytvořit zálohy svých systémů a dat, a tyto (popřípadě poslední pořízené zálohy) převést na off-line médium či do odděleného systému.
 • Prověřit platnost a použitelnost plánů kontinuity činností a plánů obnovy s ohledem na možnou nedostupnost systémů.
 • Varovat zaměstnance o riziku phishingových útoků a seznámit je s poznávacími znaky.

Varování pro všechny organizace: https://www.nukib.cz/cs/infoservis/hrozby/1814-nukib-v-ramci-preventivnich-kroku-vydal-v-souvislosti-s-ozbrojenym-konfliktem-mezi-ruskou-federaci-a-ukrajinou-varovani/

Doporučení pro zdravotnická zařízení: https://www.nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1815-nukib-a-ministerstvo-zdravotnictvi-vydaly-doporuceni-ke-snizeni-kybernetickych-hrozeb-pro-zdravotnicka-zarizeni/?fbclid=IwAR2izcHWdDZEgv0nUaTGNN5u-xvnoU_3hGS3jzaCcWcx8Wi7Tz29pQkYz3A

 

Omezení letecké přepravy

S ohledem na uzavírání vzdušných prostorů některých států pro vybrané dopravce došlo ke zrušení některých letů.

Pokud šlo o odlet z letiště ve státě EU, použije se evropské nařízení o náhradách č. 261/2004 ohledně povinnosti dopravce poskytnout cestujícím pomoc a případně náhradní služby. S ohledem na mimořádnou povahu situace máme však za to, že se nepoužije část nařízení stanovující paušální náhrady cestujícím (250, 400 nebo 600 EUR dle vzdálenosti).

Totéž platí i pro odlety z letišť mimo státy EU, pokud je dopravcem společnost sídlící v EU.

Pokud by se evropské nařízení nepoužilo, bude nutné vyřešit předně otázku, jaké právo je rozhodné podle předpisů mezinárodního práva soukromého. Na to má vliv více faktorů, např. kde došlo k uzavření smlouvy, kde začíná plnění této smlouvy a další. Podle takto zjištěného práva se poté budou posuzovat nároky cestujících.

 

Pomoc obětem konfliktu i obráncům

Naše kancelář v současné době poskytuje bezplatnou právní pomoc ukrajinských státních příslušníků, kteří se z důvodu krize ocitli v nouzi. Přihlásili jsme se též do seznamu České advokátní komory advokátů poskytujících služby pro bono v této mimořádné situaci. Ukrajinskému ministerstvu obrany jsme darovali finanční prostředky na logistiku a lékařskou pomoc.

Náš respekt si zaslouží rovněž naši kolegové, kteří se účastnili sbírek a darovali ukrajinské ambasádě například dětské postýlky, pleny a další materiál nebo poskytli své prostory pro ubytování rodin.

Rovněž jsme velmi rádi, že jsme dopomohli k realizaci dodávek balistických ochranných prostředů přímo ozbrojeným silám Ukrajiny.

Hluboce si vážíme každého, kdo se k naší kanceláři přidá. Zde najdete několik možností pomoci v ČR nebo na Ukrajině:

Pokud naopak víte o někom, koho tato krize zasáhla, zde jsou užitečné kontakty, které mohou pomoci při řešení nejtypičtějších životních situací.

 

Každý den hájíme svobodu svých klientů – jednotlivců a se stejnou vervou budeme vždy hájit svobodu suverénního státu. Československá historická zkušenost (z různých „osmičkových“ výročí) mluví jasně a cítíme silný morální závazek neustoupit.

Za celý kolektiv KGS legal

Karolina Spozdilová & Mirek Kučerka

 

Zpracováno ke dni 1.3.2022. Informace uvedené v tomto článku jsou prezentovány na základě našeho nejlepšího přesvědčení a poznatků získaných v době, kdy byl článek zveřejněn. Konkrétní informace by však vždy měly být konzultovány s KGS legal před učiněním konkrétního rozhodnutí či právního jednání. Informace nejsou vyčerpávající popis relevantní problematiky a následků. Informace jsou obecné a nenahrazují právní radu pro konkrétní okolnosti. KGS legal ani nikdo z autorů neodpovídají za újmu, která by mohla vzniknout ze spoléhání se na zde uveřejněné informace.
Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699