×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Bytové družstvo v hledáčku Nejvyššího soudu: 1. nové stanovy, 2. úprava práv a povinností členů, 3. projednání návrhů mimo pozvánku na členskou schůzi a 4. vypořádací podíl bývalého člena

Nejvyšší soud se v poslední době zabýval otázkami fungování bytových družstev. Níže najdete shrnutí jeho obsáhlého rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 2711/2019.

K povinnosti družstva poskytnout členům pravdivé a úplné podklady a informace k jednotlivým záležitostem, o nichž členská schůze rozhoduje

Je-li to vhodné, lze změnu stanov provést i přijetím nového znění stanov, jež zcela nahradí původní znění. Takový postup nicméně nesmí zastírat skutečné změny stanov, resp. vést k tomu, že věcné změny stanov nebudou členům družstva zjevné. Jinak řečeno, navrhuje-li družstvo změnit stanovy tak, že místo dosavadních stanov mají být přijaty stanovy nové, musí současně členům družstva poskytnout informace o tom, jaká ujednání stanov se věcně mění.

Pokud členové družstva vychází z omylu vyvolaného nepravdivou informací o navrhovaných změnách stanov, zpravidla se bude jednat o porušení jejich práv se závažnými právními následky.

K výkladu § 731 z. o. k., ve znění účinném do 30. 6. 2020

V případě, že stanovy bytového družstva neobsahují podrobnější úpravu práv a povinností členů a členská schůze je do stanov doplňuje, se požadavek na superkvalifikovanou většinu podle (§ 731 odst. 2 ZOK) neuplatní. Jestliže stanovy družstva obsahovaly podrobnější úpravu práv a povinností členů již před účinností ZOK, nebylo družstvo povinno náležitosti doplňovat po účinnosti nového zákona (podle § 777 odst. 2 ZOK).

Ke změně návrhu usnesení o změně stanov v průběhu zasedání členské schůze

Členská schůze nemůže projednávat (bez účasti a souhlasu všech členů) záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání (navrhovaný program členské schůze). Je-li však na pořad jednání zařazena i určitá změna stanov, nebrání tento zákaz tomu, aby uplatnil některý z členů družstva protinávrh (odlišný návrh usnesení) na změnu stanov. Následně členská schůze může přijmout usnesení nikoliv ve znění původního návrhu, ale ve znění protinávrhu. V takovém případě totiž nejde o projednání odlišné záležitosti.

K vypořádacímu podílu člena bytového družstva

Vypořádací podíl člena bytového družstva musí být určen vždy s ohledem na skutečnou (tržní) hodnotu družstevního podílu bývalého člena družstva (určenou ke dni zániku členství) tak, aby mezi touto tržní hodnotou a výší vypořádacího podílu nebyly neodůvodněné rozdíly.

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát a partner KGS legal

Jakub Vodička, student PFUK a právní asistent KGS legal

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info