×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Změny pro podnikání od 1. ledna 2021

Za naši kancelář si dovolujeme upozornit zejména na některé z významných změn zákona o obchodních korporacích, které přináší velká novela účinná od 1. ledna 2021. Jedná se o první velkou koncepční novelu tohoto předpisu od roku 2014, kdy vstoupil v účinnost. Změny, které Vám níže představujeme, mohou přímo dopadat na Vaši společnost, a proto si Vám dovolujeme doporučit, abyste přehledu a informacím věnovali náležitou pozornost. Pokud budete potřebovat jakékoli doplňující informace, neváhejte se na nás obrátit.

Změny týkající se všech obchodních korporací

Přísnější pravidla odpovědnosti členů statutárního orgánu
Novela zavádí přísnější postihy pro členy statutárních orgánů v případě, že jejich společnost skončí v úpadku (laicky řečeno v insolvenci). 

Zavádí se tzv. žaloba na doplnění pasiv. Pokud přispěje člen statutárního orgánu (jednatel, člen představenstva) porušením svých povinností k úpadku společnosti, může mu být soudem uloženo, aby do majetkové podstaty vydal, co od společnosti získal (např. ze smlouvy o výkonu funkce) nebo, aby do majetkové podstaty ze svých prostředků doplnil rozdíl mezi souhrnem dluhů a hodnotou majetkové podstaty společnosti. Člen statutárního orgánu přitom může k úpadku společnosti „přispět“ porušením jakékoli jeho povinnosti (nikoli už jen porušením povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře).

Jedná se o naprostou novinku a velmi podstatnou změnu. Na základě nové úpravy už není odpovědnost statutárního orgánu postavena na principu ručení, ale na principu odpovědnosti za škodu. Při uplatňování jeho odpovědnosti už spor neřeší „obecný soud“ ve dvou žalobách, ale otázku odpovědnosti nově řeší v tzv. incidenčním sporu v rámci insolvenčního řízení na podkladu jen jedné žaloby, kterou může podat pouze insolvenční správce. Rovněž neplatí, že z majetku člena statutárního orgánu se uspokojí jen ti věřitelé, kteří podali žalobu, ale všichni věřitelé, a to na základě poměrného uspokojení z majetkové podstaty v insolvenčním řízení.

Toto považujeme za nejvýznamnější zásah, který znamená, že jednatelé či členové představenstva budou muset být při činění svých rozhodnutí ve společnostech mnohem více obezřetní.

Smlouva o výkonu funkce a odměňování členů statutárních orgánů
Od ledna 2021 platí, že smlouva o výkonu funkce musí být schválena nejvyšším orgánem společnosti (nejčastěji valnou hromadou). Bez tohoto schválení smlouva nenabude účinnosti.  Nerozhodne-li nejvyšší orgán společnosti jinak, bude schválená smlouva účinná ode dne jejího uzavření, nebo ode dne vzniku funkce, v závislosti na tom, který z těchto dnů nastal později. Pokud si chcete být jistí, že právě Vaše smlouva o výkonu funkce bude schválená v souladu s novým zněním zákona, ověřte si správný postup v dalším článku nebo nás kontaktujte.

Zrušení společnosti – přísnější sankce za nezveřejnění účetní závěrky
Od 1.1.2021 nabývá účinnosti rovněž novela zákona o veřejných rejstřících, která zpřísňuje sankce za nezveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin. Při nepředložení účetní závěrky za nejméně dvě po sobě jdoucí účetní období a neuposlechnutí výzvy soudu k nápravě ve lhůtě 1 měsíce může dojít k zahájení řízení o zrušení korporace, a to i bez návrhu. V krajním případě může rejstříkový soud korporaci zrušit z úřední povinnosti. Jak tomu předejít se dočtete v samostatném článku na našich stránkách. Tato novinka se týká i dalších právnických osob, jejichž účel nemusí být podnikatelský, jako jsou spolky, ústavy nebo nadace.

Zástava podílu a zápis jiných věcných práv k obchodním podílům
Nově se do obchodního rejstříku budou k podílům v obchodní korporaci zapisovat nejen zástavní práva, ale i další věcná práva, jako předkupní právo, zákaz zcizení či zákaz zatížení. Výjimka bude platit pouze pro podíly představované cenným papírem. Tato věcná práva vzniknou až zápisem do obchodního rejstříku. Podat návrh na zápis relevantních údajů do obchodního rejstříku je nutné nejpozději do 1. července 2021. Pro zástavu podílu budou nadále platit stejné podmínky jako pro jeho převod, společnostem však bude umožněno upravit si zástavu podílu tak, že ji zakáží nebo omezí ve větším rozsahu než převod podílu.

Odstoupení z funkce 
Při odstoupení z funkce člena voleného orgánu obchodní korporace (jednatel, představenstvo, dozorčí rada apod.) již funkce nebude zanikat až po uplynutí 1 měsíce od doručení oznámení o odstoupení orgánu, který jej zvolil. Výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, který osobu do funkce zvolil. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději na nejbližším zasedání poté, co bylo obchodní korporaci odstoupení doručeno. V případě člena voleného orgánu družstva výkon funkce končí nejpozději 3 měsíce od doručení odstoupení.

Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný společník, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému společníkovi, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

Lhůty pro provedení změn a úpravu dokumentů (přechodná ustanovení novely)
Ustanovení ve společenské smlouvě, která budou odporovat kogentním (tedy donucujícím) ustanovením zákona o obchodních korporacích ve znění účinném od 1. ledna 2021, pozbydou tímto dnem závaznosti. Obchodní korporace musí do 1 roku od účinnosti novely uzpůsobit zakladatelská právní jednání (např. společenskou smlouvu nebo stanovy) novelizovanému znění zákona a doručit je do sbírky listin. Zápis skutečností, jež se dosud do obchodního rejstříku nezapisovaly, nebo uložení listin do sbírky listin, jež se dosud do sbírky listin neukládaly, je obchodní korporace povinna provést nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tedy do 1. července 2021), nestanoví-li zákon jinak.

Změny týkající se S.R.O., A.S. a družstev

Snazší založení S.R.O.
Při zakládání společnosti s ručením omezeným se základním kapitálem nepřevyšujícím částku 20 000,- Kč již nově nebude nutné skládat základní kapitál na zvláštní bankovní účet. Základní kapitál budete moci složit např. v hotovosti do rukou správce vkladu nebo u notáře. 

Rozdělení podílu na zisku
Rozdělit zisk společnosti bude možné kdykoli do konce účetního období následujícího po účetním období, za nějž byla sestavena účetní závěrka. Bude však omezeno vyplácení záloh podílu na zisku, jakož i rozdělení a výplata podílu na zisku u kapitálových společností a družstev. Omezení se poprvé uplatní v účetním období, které započne po 1.1.2021. 

Konec řetězení právnických osob v orgánech společnosti
U kapitálových společností (s.r.o. a a.s.) a družstev vznikne právnické osobě, která je členem voleného orgánu (ať již kontrolního, tedy dozorčí rady nebo statutárního, tedy představenstva nebo jednatele) povinnost zmocnit jednu konkrétní fyzickou osobu, aby ji při výkonu funkce v orgánu zastupovala. Bez zápisu tohoto zástupce do obchodního rejstříku nelze právnickou osobu jako člena voleného orgánu kapitálové společnosti do obchodního rejstříku vůbec zapsat. Zastupující fyzická osoba pak musí být zmocněna a zapsána do obchodního rejstříku ve lhůtě 3 měsíců ode dne vzniku funkce. Pokud k takovému zápisu nedojde, funkce právnické osoby ze zákona zaniká. 

Novela se vztahuje i na právnické osoby zastávající funkci statutárního orgánu již před nabytím účinnosti novely. Právnické osoby, které jsou členy volených orgánů jiných korporací, mají povinnost zmocnit k výkonu funkce v orgánu fyzickou osobu a tento údaj zapsat do obchodního rejstříku nejpozději do 1. dubna 2021. Pokud tak neučiní, funkce právnické osoby v orgánu zanikne.

Nový monistický systém akciových společností
Statutárním orgánem monistické akciové společnosti bude pouze správní rada, které bude příslušet řízení veškeré běžné podnikatelské činnosti společnosti, jakož i kontrolní funkce. Správní rada bude muset mít minimálně 3 členy, vyjma a.s. s jediným společníkem. Statutární ředitel bude zcela vypuštěn. Akciové společnosti musí přizpůsobit svou organizační strukturu, aktualizovat stanovy a založit je do sbírky listin nejpozději do 1.ledna 2022. 

Zmírnění zákazu konkurence
Nově se stanoví, že úpravou ve společenské smlouvě je možné se odchýlit od zákonné úpravy zákazu konkurence. Společnost si tedy bude moci sama určit další zakázané činnosti či naopak zákonem zakázané činnosti vyloučit. Pokud má člen voleného orgánu řádně povolen výkon činnosti, na kterou by se vztahoval zákaz konkurence, může v této činnosti pokračovat i po 1. lednu 2021. 

Vypuštění některých údajů ze společenské smlouvy či stanov
Je postaveno najisto, že se pro vypuštění údajů ze společenské smlouvy nebo stanov, které se uváděly při zakládání společnosti, nevyžaduje notářský zápis (to se týká kupříkladu změny zakládajících společníků společnosti). Novela výslovně stanoví, že se nejedná o změnu zakládajícího právního jednání.

Vysílací právo
Pro společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti novela zavádí tzv. vysílací právo. Společenská smlouva, resp. stanovy společnosti mohou určit, že s určitým podílem či akcií je spojeno vysílací právo, na jehož základě bude společník/akcionář oprávněn jmenovat a odvolávat jednoho nebo více členů statutárního orgánu společnosti. Podmínkou je, že celkový počet takto jmenovaných funkcionářů nesmí být vyšší, než je počet funkcionářů volených valnou hromadou. To kupříkladu většinovému společníkovi společnosti s ručením omezeným umožní jmenovat jednoho z jednatelů bez nutnosti dohody s ostatními společníky.

Snížení nákladů u rozhodování per rollam
Vyžaduje-li nyní zákon, aby rozhodnutí valné hromady přijaté formou per rollam bylo osvědčeno veřejnou listinou (notářským zápisem), musí mít každé jednotlivé rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, jejíž obsahem je návrh rozhodnutí valné hromady. Nově, bude-li pro rozhodnutí valné hromady kapitálové společnosti vyžadována forma notářského zápisu, návrh rozhodnutí per rollam bude muset mít taktéž tuto formu. Společníkům/akcionářům však postačí zaslat toliko kopii notářského zápisu o návrhu rozhodnutí. Případné navazující vyjádření společníka/akcionáře pak nebude muset mít formu veřejné listiny, ale bude postačovat, aby byl podpis na vyjádření úředně ověřen. Oproti stávající praxi tak nová úprava povede k úspoře nákladů.

Zaměstnanecká volba členů dozorčí rady
U akciové společnosti s dualistickým modelem, která má více než 500 zaměstnanců (nikoli tzv. „dohodářů“), bude 1/3 členů dozorčí rady volena těmito zaměstnanci. Volby budou probíhat na základě volebního řádu, jehož vyhotovení bude povinností představenstva. Volební řád musí být upraven v následujících pěti letech.

Změny u evropské společnosti
Malé změny s ohledem na úpravu zákona o korporacích dostála i úprava evropských společností. Změna se týká především změn v monistickém systému uspořádání. Nicméně tato forma společností je velmi ojedinělá a v případě, že máte zájem o podrobnosti, neváhejte nás kontaktovat.

Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699