×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Záruční program COVID-II

ČMZRB společně s MPO připravily pokračování programu Úvěr COVID I. ČMZRB bude jeho prostřednictvím podnikatelům (OSVČ a malým a středním podnikům), podnikajícím mimo Prahu, poskytovat záruky za úvěry komerčních bank a přispívat na náhradu úroků. COVID-II je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP-PIK) MPO.

Nejedná se o dotační program, ale o podporu poskytovanou ve formě záruky za komerční úvěr a finančního příspěvku na subvenci úroků úvěrující banky. Značná část úvěru bude bezúročná.

Očekává se, že spuštění 1. kola programu proběhne 2.4.2020. Na 1. kolo programu je vyčleněno 1,5 mld. Kč.

Detailní popis a podmínky jsou zveřejněny ve Výzvě MPO k programu COVID-II.

Způsobilý žadatel

 • program je určen pro malé a střední podnikatelům pro zahájení a další rozvoj podnikání či překlenutí krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2.

Míra podpory

 • ručení do výše 80% komerčního úvěru.

Výše komerčního úvěru, jenž bude zárukou jištěn

 • 10 000 – 15 000 000 Kč (tento úvěr poskytne některá ze spolupracujících komerčních bank)

Doba ručení

 • 3 roky

Způsobilé výdaje – výhradně provozní výdaje

 • náklady na mzdy a energie
 • platby za nájemné
 • úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur
 • pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného materiálu

Finanční příspěvek k úhradě úroků

 • Současně se zárukou může být příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek k úhradě úroků ze zaručovaného úvěru. Finanční příspěvek se poskytuje jako podpora de minimis.
 • Celková výše vyplaceného finančního příspěvku nesmí přesáhnout:
  • 30 % a max. 150 tis. Kč v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru do 500 tis. Kč včetně,
  • 20 % a max. 200 tis. Kč v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 500 tis. Kč do 1 000 tis. Kč včetně,
  • 15 % a max. 1 mil. Kč v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 1 mil. Kč do 15 mil. Kč,
 • Přičemž tyto limity se při výplatě finančního příspěvku vztahují k výši zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu (bez DPH).

Způsobilost žadatele o podporu

Příjemce podpory musí k datu podání žádosti o podporu splňovat podle svého čestného prohlášení následující podmínky:

 1. je malým nebo středním podnikem podle definice Nařízení Komise (EE) č. 651/2014,
 2. je oprávněn k podnikání na území České republiky v odpovídající podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt,
 3. je osobou, u níž poskytnutí podpory není v rozporu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
 4. nenaplňuje znaky úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebylo rozhodnuto o jeho úpadku (pokud je soudem povolena reorganizace, která je podnikem splněna, nenahlíží se na podnik jako na podnik v úpadku a podmínka pro poskytnutí dotace je tak splněna),
 5. nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím3 v zemi svého sídla, popř. v zemi sídla své pobočky a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky,
 6. nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců,
 7. má zajištěno oddělením činností podpořených z tohoto programu nebo rozlišením nákladů podpořených z tohoto programu, aby jeho činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských produktů (CZ-NACE 01), rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 03), výroby tabákových výrobků (CZ-NACE 12), zpracování zbytkových látek z tabáku (v rámci CZ-NACE 38.32), velkoobchodu s tabákovými výrobky (CZ-NACE 46.35) a maloobchodu s tabákovými výrobky (CZ-NACE 47.26) nevyužívaly podporu poskytovanou z tohoto programu,
 8. na majetek žadatele není vydáno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nebo usnesení o nařízení exekuce, pokud již tato řízení nebyla pravomocně skončena,
 9. není v likvidaci,
 10. nemá peněžitý dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
 11. nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti týkající se provozování živnosti,
 12. není podnikem v obtížích.

 

Podmínky programu

 

Projekt musí splňovat tyto podmínky:

 

 1. bude realizován na území České republiky, mimo NUTS 2 Prahy (!),
 2. je v souladu s horizontální politikou EU a principy:
 • rovných příležitostí mužů a žen (rovnost mužů a žen, odstraňování diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, sociálního vyloučení, věku nebo sexuální orientace),
 • rovných příležitostí a nediskriminace (např. z důvodu sociálního vyloučení nebo zdravotního postižení)
 • udržitelného rozvoje (splnění právních předpisů EU a ČR v oblasti ochrany životního prostředí),

 

 1. nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vyváženým množstvím (vývozní subvence), podporu na zřízení a provoz distribuční sítě v zahraničí, nebo na jiné běžné náklady spojené s vývozní činností (cla, pojištění atd.); ani podporu podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží a/nebo podmiňující použití domácích služeb,
 2. (netýká se podpory podle bodu 5.1 COVID II Výzvy, tj. s finančním příspěvkem) v případě podpory podle bodu 5.2 a 5.3 projekt, jehož způsobilými výdaji jsou výdaje na pořízení a/nebo technické zhodnocení nemovitých věcí, zahrnuje též pořízení strojů a zařízení; žadatel v popisu projektu odůvodní, jak výdaje na pořízení a/nebo technické zhodnocení nemovitých věcí souvisí s pořízením strojů či zařízení,

 

 1. (netýká se podpory podle bodu 5.1 COVID II Výzvy, tj. s finančním příspěvkem) v případě podpory podle bodu 5.2 a 5.3 projekt, jehož způsobilými výdaji jsou výdaje investičního charakteru (tj. výdaje dle čl. 4.3.2 písm. a) a b) Výzvy) je modernizační a/nebo rozvojový projekt, tj. založení nové provozovny, nebo rozšíření kapacity stávající provozovny, nebo rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, nebo zásadní změna celkového výrobního postupu, nebo pořízení nových strojů a zařízení či dlouhodobého nehmotného majetku, které zvýší technologickou úroveň a/nebo konkurenceschopnost žadatele,
 2. (netýká se podpory podle bodu 5.1 COVID II Výzvy, tj. s finančním příspěvkem) v případě podpory podle bodu 5.2 a 5.3 cílem projektu není dosažení úspor energie,

 

 1. přispívá k dosažení strategického cíle Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky „Zvýšit míru podnikání ve společnosti s důrazem na zakládání nových rychle rostoucích firem“,
 2. nesmí předpokládat získání dotace na výdaje financované zaručovaným úvěrem; zaručovaný úvěr nesmí být podpořen z přímo řízeného nástroje Evropské unie.
 3. nesmí být dokončen před datem podání žádosti o podporu6,
 4. v projektu je uveden předpokládaný ekonomický přínos,
 5. projekt realizovaný v rámci CZ-NACE 68.2 (Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí) či CZ-NACE v oddílu 77 (Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu) předpokládá, že pronajímaný majetek pořízený ze zaručovaného úvěru bude využíván výhradně (v případě nemovitých věcí v odůvodněných případech u podnikatelských

 

Ostatní podmínky

 

Příjemce podpory je do data ukončení smlouvy o záruce povinen (není-li dále stanoveno jinak):

 1. umožnit přístup na místo realizace projektu a do svého sídla zaměstnancům ČMZRB, zaměstnancům Ministerstva průmyslu obchodu ČR, zaměstnancům Ministerstva financí ČR a orgánů Evropské komise a zaměstnancům dalších subjektů určených ČMZRB nebo Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR za účelem kontroly plnění podmínek smlouvy o záruce,
 2. souhlasit, že budou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a subjektům určeným obecně závaznými předpisy předávány údaje o jeho osobě v rozsahu vyžadovaném platnými předpisy, zejména údaje týkající se jména/názvu/firmy, adresy/sídla, IČO, názvu, CZ-NACE a umístění projektu, výše poskytnuté podpory pro účely jejich zveřejnění a pro účely kontroly dodržování pravidel veřejné podpory,
 3. být registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
 4. zachovat místo realizace projektu:
 5. na území Zvýhodněných regionů vymezených přílohou č. 3 této Výzvy (týká se projektů realizovaných na území některého z těchto regionů podle čl. 5.2 této Výzvy),
 6. na území České republiky mimo území hlavního města Prahy (ostatní projekty),

 

 1. používat dlouhodobý hmotný majetek pořízený s účastí zaručovaného úvěru převážně a dlouhodobý nehmotný majetek výhradně k podporovaným ekonomickým činnostem, v případě prodeje použít do jednoho roku prostředky získané jeho prodejem k podporované ekonomické činnosti nebo ke splacení zaručovaného úvěru),
 2. zajišťovat oddělením činností podpořených z tohoto programu nebo rozlišením nákladů podpořených z tohoto programu, aby jeho případné činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, jejich zpracování a/nebo uvádění na trh, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03), výroby tabákových výrobků (CZ-NACE 12), zpracování zbytkových látek z tabáku (v rámci CZ-NACE 38.32), velkoobchodu s tabákovými výrobky (CZ-NACE 46.35) a maloobchodu s tabákovými výrobky (CZ-NACE 47.26) nevyužívaly podporu poskytovanou z tohoto programu.

 

 1. pořídit v rámci projektu stroje nebo zařízení, pokud žádost o podporu zahrnuje způsobilé výdaje podle čl. 4.3.2 a) Výzvy,
 2. v případě projektu realizovaného v rámci CZ-NACE 68.2 (Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí) či CZ-NACE v oddílu 77 (Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu) zajišťovat, že pronajímaný majetek pořízený ze zaručovaného úvěru bude využíván výhradně (v případě nemovitých věcí v odůvodněných případech u podnikatelských center většinově) malými nebo středními podniky převážně k podporované ekonomické činnosti.

 

Obsah žádosti o podporu:

 

 1. vyplněný formulář žádosti o poskytnutí podpory,
 2. řádně vyplněnou přílohu PCX žádosti o podporu (v případě podpory podle bodu 5.1 COVID II), nebo popis projektu, včetně předpokládaného termínu jeho zahájení a ukončení a celkových předpokládaných nákladů (v případě podpory podle 5.2 nebo 5.3)
 3. kopie smlouvy o úvěru, ve které je uvedeno poskytnutí bankovní jako požadované zajištění nebo vyjádření Spolupracující banky o podmínkách poskytnutí úvěru (Příloha AMX nebo ACX žádosti o podporu).

 

Tyto přílohy jsou nutné ke dni podání žádost, další náležitosti (pravděpodobně identifikace podnikatele, velikost podniku, podpora de minimis) lze doplnit dodatečně, nejpozději však před zahájením posuzovacího procesu žádosti o podporu.

 

Žádosti o podporu přijímají pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

 

 

 

 

 

 

Nejčastěji kladené otázky k úvěru COVID II

 1. Kdy bude program spuštěn?
  Očekávaná doba spuštění příjmu žádostí bude od 2. 4. 2020. Podmínky programu jsou uveřejněny na webu CMZRB ve Výzvě COVID II.
 2. Mohu žádat o COVID 2 v případě, že jsem zažádal o COVID 1?
  Ano. Oba programy jsou poskytovány v rámci podpory de minimis, která stanovuje maximální výši podpory, kterou úspěšný žadatel může obdržet.
 3. Mohu zažádat o COVID 2 v rámci více žádostí?
  Jeden žadatel může o záruku COVID II žádat jednou za 6 měsíců. Vzhledem k tomu, že se jedná o podporu provozního financování žadatele, může využít tuto podporu například pro více provozoven (zatím s výjimkou provozoven na území hl.m.Prahy).
 4. Půjde o dotační program?
  Ne, podpora bude poskytována ve formě záruky za komerční úvěr a finančního příspěvku na subvenci úroků úvěrující banky.
 5. Bude úvěr nadále poskytovat ČMZRB?
  Ne, žadatel se musí primárně na úvěrující banku, se kterou má ČMZRB uzavřen dodatek ke smlouvě o spolupráci v programu EXPANZE na poskytování záruk COVID II.
 6. Může mi moje banka pomoci se žádostí o Záruku COVID 2?
  Ano, kopie smlouvy o zaručovaném úvěru nebo příloha ACX vyplněná touto bankou bude povinnou přílohou k žádosti o Záruku COVID II a dále bude rovněž nutné podat řádně vyplněný formulář žádosti a přílohu Projekt (PCX). S touto žádostí včetně příloh se následně obrátíte na ČMZRB. Řádně vyplněná žádost včetně přílohy ACX (nebo kopie smlouvy o zaručovaném úvěru) a přílohy PCX musí být podána prostřednictvím e-podatelna.cmzrb.cz
 7. Může žádat kdokoli o záruku COVID2?
  Musí jít o žadatele, který vyhovuje podmínkám Výzvy programu (COVID 2, která bude vyhlášena), například: žadatel, který je zapsán v obchodním rejstříku; vykonává podporovanou ekonomickou činnost (CZ-NACE) a zároveň nejde o velkého podnikatele (dle pravidel o stanovování velikosti podnikatele).
 8. Může o úvěr žádat zahraniční firma?
  Musí jít o žadatele, který je oprávněn podnikat na území ČR (má přidělené české IČO).
 9. Bude možné podpořit zemědělskou činnost?
  Ne, žadatelem sice může být zemědělský podnikatel, ale budou podpořeny pouze nezemědělské činnosti, například, pokud zemědělský podnikatel provozuje vedle své standardní činnosti například i penzion.
 10. Může být podpořen žadatel v rámci celého území ČR?
  Podle současných podmínek nebude možné podpořit realizaci projektu na uzemí hl. m. Prahy z důvodu regionálního omezení podpory z EU fondů.
 11. Jak musí být žadatel zasažen (utrpět újmu) ve smyslu koronavirové infekce?
  Musí bezprostředně souviset s realizací projektu příjemce podpory nebo s překlenutím krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2 uvedené v příloze PCX žádosti o podporu.
 12. Lze financovat investice?
  Ne, úvěr lze použít pouze na provozní výdaje žadatele. Tak musí znít i účel úvěru.
 13. Lze úvěr použít na refinancování jiného úvěru či částečnou splátku jiného úvěru či leasingu?
  Ne
 14. Je s poskytnutím úvěru spojen nějaký poplatek?
  Poplatky za poskytnutí úvěru a jiné poplatky úvěrující banky (například za vedení úvěrového účtu) jsou v kompetenci banky, která úvěr poskytne. ČMZRB poskytne záruku a finanční příspěvek na úhradu úroků bez poplatku.
 15. Je úvěr bezúročný?
  Výši úrokové sazby stanovuje banka, která úvěr poskytuje. ČMZRB poskytne finanční příspěvek na úhradu úroků v maximální výši uvedené ve Výzvě.
 16. Do jaké výše bude úvěr zajištěn?
  ČMZRB poskytne záruku až do výše 80% jistiny zaručovaného úvěru.
 17. Jaká bude minimální a maximální výše a zaručovaného úvěru?
  Výše zaručovaného úvěru je min. 10 tis. Kč a max. 15 mil. Kč.
 18. Na jakou dobu bude poskytnuta záruka ze strany ČMZRB?
  Doba ručení nepřesahuje 3 roky od data podpisu smlouvy o záruce.
 19. Bude požadováno další zajištění?
  Případné sjednání dalšího zajištění nad rámec poskytnuté záruky ČMZRB je věcí jednání mezi klientem a úvěrující bankou.
 20. V jaké výši bude poskytnut finanční příspěvek na úroky?
  Celková výše vyplaceného finančního příspěvku nesmí přesáhnout:
  – v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru do 500 tis. Kč včetně 30 % a max. 150 tis. Kč,
  – v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 500 tis. Kč do 1 000 tis. Kč včetně: 20 % a max. 200 tis. Kč,
  – v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 1 mil. Kč do 15 mil. Kč včetně: 15 %, max. 1 mil. Kč,
  přičemž tyto limity se při výplatě finančního příspěvku vztahují k výši 10 % zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu (bez DPH) a zároveň nesmí přesáhnout částku 1 000 000 Kč.
 21. Kdy bude příspěvek na úroky vyplacen?
  ČMZRB bude klientovi vyplácet finanční příspěvek zpětně na základě potvrzení Spolupracující banky o výši úroků uhrazených klientem podle podmínek uvedených ve Výzvě. První splátka bude poskytnuta za úroky uhrazené klientem do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla poskytnuta záruka.
 22. Může být finanční příspěvek vyšší než skutečně zaplacené úroky?
  Ne, příspěvek se vztahuje pouze na první 3 roky splácení úvěru od data podpisu smlouvy o záruce a zároveň nesmí přesáhnout klientem skutečně zaplacenou výši úroků. Celková výše vyplaceného příspěvku nesmí přesáhnout výši úroků ze zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu uhrazených příjemcem podpory v období od uzavření smlouvy o zaručovaném úvěru do měsíce předcházejícímu 3 roky od data uzavření smlouvy o zaručovaném úvěru se spolupracující bankou.
 23. Jaká je použita podpora (výhoda) ve formě bankovní záruky a finančního příspěvku?
  Výhoda ve formě záruky a finančního příspěvku se poskytuje v režimu podpory de minimis.
 24. Může mít poskytnutý úvěr i delší splatnost než 3 roky?
  Ano, ale záruka mu bude poskytnuta pouze na první tři roky, stejně jako finanční příspěvek, který se rovněž vyplácí jen první tři roky.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699