×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Vznik stavby vodovodu či kanalizace jako samostatné věci

Je nedokončený vodovod či kanalizace samostatnou stavbou? Odpověď na tuto otázku je podmíněna tím, jestli je možné vodovod jednoznačně označit. Soustavu je nutné odlišit od pozemku (např. pouhé provedené zemních prací velmi pravděpodobně nebude samostatnou stavbou). Zároveň však prvky nesmí být jen samostatnými movitými věcmi (např. nespojené potrubí). V neposlední řadě musí práce pokročit natolik, že části vodovodu či kanalizace nelze oddělit od sebe navzájem, případně od pozemku, aniž by došlo k jejich poškození anebo aniž by bylo třeba vyvinout mimořádné úsilí. Poté půjde zpravidla o stavbu – samostatný předmět právních vztahů, který lze např. převést smlouvou.

Jedná se tedy o fázi výstavby ještě před tím, než je potrubí připraveno na napojení a zbývají udělat pouze dílčí úpravy, které již nezmění jeho rozsah ani směr. Zároveň je stavba nezaměnitelně individualizována. Individualizace vodovodu a kanalizace v právním jednání je – bez ohledu na stavební dokončenost – možná především pomocí geometrického plánu, resp. popisem stavby a uvedením pozemků, na kterých leží nebo ležet bude.

Stavba vodovodu a kanalizace se tak stává předmětem vlastnického práva bez ohledu na to, zda již byla dokončena a je funkční, resp. zda je ve stavu těsně před dokončením. Musí však splňovat kritéria platná pro stavby obecně. Musí jít o výsledek stavební činnosti člověka a mít materiální podstatu; stavba je „samostatná masa materiálu odlišného od okolního pozemku“. Stavba musí být vymezitelná vůči okolnímu pozemku. Nestačí tedy, že byly již např. provedeny všechny potřebné výkopové práce, je třeba, aby byl v nikoliv zanedbatelné míře proveden i vodovodní řad, kanalizační stoka a popřípadě i jejich součásti (k těm viz § 2 odst. 1 a 2 zákona o vodovodech a kanalizacích). Stavba má samostatnou hospodářskou funkci (oproti pozemku) a vyznačuje se kompaktností materiálu.

Závěry vyplývají z nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. NS 22 Cdo 1238/2020.

 

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D., advokátka a partnerka KGS legal

Jakub Vodička, student posledního ročníku Právnické fakulty UK a právní asistent KGS legal

ZPRACOVÁNO KE DNI 15.3.2021. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699