×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Velký senát trestního kolegia Nejvyššího soudu sjednotil rozhodovací praxi ve věci krádeží spáchaných v době nouzového stavu

Ve svém dlouho očekáváném rozhodnutí ze dne 16.3.2021, vydaném pod sp. zn. 15 Tdo 110/2021 se velký senát Nejvyššího soudu, rozhodující v případě odlišných právních názorů jednotlivých trestních senátů na danou problematiku, ohradil proti paušálnímu používání § 205 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku na všechny krádeže spáchané v době nouzového stavu vyhlášeného z důvodu boje proti pandemii onemocnění COVID-19. Zmíněné ustanovení automaticky zvyšuje trestní sazbu, již lze uložit za krádeže spáchané za trvání události ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, stavu ohrožení státu či válečného stavu, a to z maximálních dvou let, dle základní skutkové podstaty trestného činu krádeže, na dvě až osm let podle této skutkové podstaty kvalifikované.

Podle názoru velkého senátu není důvodem pro aplikaci zvýšené sazby trestu odnětí svobody podle zmíněného odst. 4 písm. b) pouhá existence události ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, tedy aktuálně pandemie koronaviru a kvůli ní vyhlášený nouzový stav, nýbrž až vlastní projev pachatele, jenž zneužívá nastalé události ke spáchání trestného činu. Přísněji by se tak měly trestné činy krádeže trestat pouze v případě, pokud věcně souvisí s konkrétní mimořádnou událostí, kvůli níž byl nouzový stav vyhlášen. Zmíněná souvislost by byla zřejmá v případě, jestliže by trestný čin pachatele byl zaměřen přímo proti opatření či omezení vydanému k řešení zmíněné mimořádné události, nebo by mařil či ztěžoval její zvládnutí. Pro představu uvádí velký senát např. krádeže respirátorů či zdravotnických potřeb.

V předchozím trestním řízení, předcházejícímu rozhodování velkého senátu, byl obviněný odsouzen k trestu odnětí svobody za pokus zločinu krádeže [tj. § 21 odst. 1 a § 205 odst. 2, 4 písm. b) tr. zákoníku] balíčku bonbonů v hodnotě 79,90 Kč na čerpací stanici a následné vyhrožování obsluze (tj. § 353 odst. 1 tr. zákoníku), přičemž byl již za přečin krádeže jednou odsouzen v předchozích třech letech a v daném případě se tedy jednalo o recidivu podle zmíněného § 205 odst. 2 tr. zákoníku ve spojení právě s onou přísnější kvalifikovanou skutkovou podstatu v odst. 4 písm. b) stejného paragrafu. Původním rozsudkem byl obviněný odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody v délce dva a půl roku, nicméně zmíněným rozsudkem velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu byl obviněnému trest snížen, právě v důsledku změny právní kvalifikace, a to na dvanáct měsíců.

Sjednocující rozsudek velkého senátu tak lze jednoznačně uvítat, jelikož se dotkne celé řady dosud neuzavřených případů bagatelních krádeží, na něž bude nyní nutné pohlížet ve světle upřesnění a zpřísnění podmínek, za nichž lze přísnější kvalifikovanou skutkovou podstatu dle § 205 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku aplikovat, a lze tak očekávat jejich mírnější potrestání.

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát a partner KGS legal

Bc. Daniel Bejbl, student posledního ročníku PF UK a právní asistent KGS legal

 

ZPRACOVÁNO KE DNI 18.3.2021. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699