×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Velká novela exekucí od 1.1.2022

V oblasti exekučního práva dojde od začátku roku 2022 (některé výjimky později) k rozsáhlým úpravám. Za nejdůležitější změny považujeme následující aspekty nové právní úpravy, kterým by měl věnovat pozornost každý:

  • Odpuštění dluhů, u nichž jistina nepřekračuje 1 500,- Kč

Exekuce na výše zmíněné jistiny budou zastaveny, pokud u nich nebylo za poslední tři roky nic vymoženo. Pro pokračování exekuce po další tři roky bude nutné, aby oprávněný složil exekutorem určenou zálohu.

Věřitelé, jejichž pohledávky nebyly vymoženy z důvodu plošného zastavení, mají právo na slevu na dani ve výši 30 % nesplacené pohledávky.

První výzvy věřitelům budou exekutoři doručovat nejspíš počátkem roku 2022.

  • Maximální délka vedení neúspěšné exekuce na zaplacení, po uplynutí 12 let nebude možné dále peněžitý dluh vymáhat, je-li exekuce bezvýsledná

Pokud částka vymožená za posledních 6 let nepokryje ani náklady exekutora a oprávněného, exekutor zjistí u oprávněného, zda souhlasí se zastavením exekuce. Pro pokračování exekuce bude nutné, aby oprávněný složil exekutorem určenou zálohu. Tímto způsobem bude exekutor postupovat co tři roky. Nejzazší doba trvání exekuce však bude činit 12 let od jejího zahájení.

Do uvedených šesti let vedení exekuce se bude započítávat i doba před účinností novely. K zastavení prvních bezvýsledných exekucí však nedojde dříve než v roce 2023.

Některé pohledávky jako výživné pro nezletilé nebo náhrada újmy na zdraví jsou z časového limity vyňaty a šestileté (dvanáctileté) omezení se pro ně neuplatní.

  • Pořadí započítávání vymoženého plnění na náklady exekuce vzniklé na straně soudu či exekutora, poté na jistinu, úroky a úplně nakonec na náklady oprávněného

Občanský soudní řád bude pro rozdělování výtěžku exekuce uplatňovat jiná pravidla, než jaká stanoví občanský zákoník. Zatímco náklady soudu se budou i nadále uspokojovat jako první v pořadí, náklady oprávněných – věřitelů – budou uspokojovány až jako poslední. Výsledkem této změny tudíž je, že jistina bude splacena dříve.

  • Milostivé léto od veřejných institucí

Dluží-li povinný státu, jeho úřadům, krajským či obecním samosprávám nebo společnostem s majetkovou účastí státu, bude moci zaplatit dluh a paušální náhradu nákladů ve výši 750,- Kč. Stihne-li to do půl roku od účinnosti novely, dluh bude splněn.

  • Plátci mzdy mají právo na paušální náhradu nákladů na administrativu

Jedná se o 50,- Kč za každý měsíc, v němž probíhá strhávání srážek ze mzdy, bez ohledu na počet pohledávek či věřitelů. Tyto náklady si zaměstnavatelé mohou strhávat přímo ze srážky ze mzdy odesílané exekutorovi, resp. oprávněnému. V případě, že náklady nebudou strženy, nárok zaměstnavatele zaniká. Jedná se o další oslabení věřitelů. Jedná se o opatření, kterým se zákon snaží kompenzovat administrativu na straně plátců mzdy. Tato změna se uplatní u exekucí zahájených po účinnosti novely.

  • Plátci mzdy mají informační povinnost k dotazu exekutora

V zákoně bude výslovně uvedena povinnost zaměstnavatelů poskytnout exekutorovi na žádost informace o výši mzdy nebo již prováděných srážkách.

Během následujících 2,5 let se rovněž zaměstnavatelé musí připravit na používání stanoveného formuláře k poskytování výše zmíněných údajů. Zaměstnavatelé s čistým obratem vyšším než 100 milionů Kč budou povinni poskytovat údaje striktně elektronicky.

  • Elektronická kopie spisu pro oprávněného bezplatně

Jako plivnutí do tváře všem věřitelům vyznívá poslední z přehledu vybraných změn. Zákonodárce ve své bohorovnosti zaručuje oprávněným právo na získání kopie exekučního spisu v elektronické podobě. Ovšem pozor, exekutor musí spis bezplatně poskytnout pouze k první žádosti, další poskytnutí kopie může být zpoplatněno.

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát a partner KGS legal

Jakub Vodička, právní asistent KGS legal

ZPRACOVÁNO KE DNI 29.7.2021. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699