×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Účastníte se veřejných zakázek?

Dle § 279 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), nabývá dne 18. října 2018 účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona, které stanoví požadavek na elektronickou komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem. Podle uvedeného ustanovení písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky s výjimkou případů, kdy

a) použití elektronické komunikace s ohledem na zvláštní povahu veřejné zakázky vyžaduje zvláštní nástroje, zařízení nebo formáty souborů, jež nejsou obecně dostupné nebo podporované obecně dostupnými aplikacemi; za obecně dostupné se nepovažují aplikace používané k popisu předmětu plnění, které používají formáty souborů, jež nelze zpracovat pomocí žádné jiné aplikace s otevřeným zdrojovým kódem nebo obecně dostupné aplikace, nebo se na ně vztahují komerčně poskytované licence a zadavatel je nemůže zpřístupnit pro stažení nebo používání na dálku,

b) použití elektronické komunikace vyžaduje zvláštní kancelářské vybavení, které zadavatelé běžně nemají k dispozici,

c) zadávací podmínky vyžadují předložení vzorků nebo modelů, které nemohou být předloženy za použití elektronické komunikace, nebo

d) použití jiné než elektronické komunikace je nezbytné z důvodu narušení zabezpečení elektronické komunikace nebo z důvodu ochrany zvláště citlivé povahy informací, přičemž požadovanou úroveň zabezpečení nelze řádně zajistit běžně dostupnými elektronickými nástroji nebo nástroji podle § 103 odst. 3.

Elektronizace zadávání veřejných zakázek je proces, při kterém bude vyžadována plně elektronická komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem. V tomto procesu bude povinností zadavatelů nejen přijímat elektronicky samotné nabídky prostřednictvím elektronického nástroje, ale také provádět elektronicky většinu právních úkonů. Požadavek nedopadá na veškeré úkony, ale existují výjimky, jak je uvedeno výše. 

Zadavatelé tedy budou povinni používat pro účely zadávání veřejných zakázek a související úkony (komunikace s účastníky atp.) elektronický nástroj, který musí splňovat podmínky dané zákonem (zákon v ustanovení § 213 odst. 4 uvádí, že elektronický nástroj musí splňovat podmínky stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy ) a vyhláškou č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.  Bude vždy na zadavateli, aby si vhodným způsobem ověřil a prokázal, že veškeré požadavky zákona jsou v případě jím zvoleného elektronického nástroje splněny.

V případě Vašeho zájmu jsme schopni poradit Vám, jaký elektronický nástroj zvolit, případně posoudit, zda Vámi zvolený nástroj vyhovuje zákonným požadavkům

Povinná elektronizace se bude týkat všech zadávacích řízení, u nichž lhůta pro podání nabídek skončí 18. 10. 2018 a později (viz stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen jako „MMR“): http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Povinna-elektronicka-aktualizace). Pokud zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídek tak, že skončí až 18. října 2018 nebo později, musí v zadávacích podmínkách stanovit požadavek na elektronickou formu nabídky a určit elektronický nástroj pro jejich podání. Po 18. říjnu 2018 již zadavatel nesmí umožnit podávání listinných nabídek.

Dle stanoviska MMR (viz http://www.portal-vz.cz/getmedia/715439fe-0a1d-4afc-8083-a2f0db34dc9e/Komunikace-mezi-zadavatelem-a-dodavatelem_VZMR.pdf) se na veřejné zakázky malého rozsahu povinnost provádět písemnou komunikaci elektronicky stanovená v § 211 odst. 3 zákona nevztahuje. 

Ustanovení § 31 zákona stanoví pro veřejné zakázky malého rozsahu výjimku z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu však musí být vždy dodrženy zásady podle § 6 zákona. Povinnost elektronizace písemné komunikace tak dopadá jen na komunikaci, která je uskutečňována v rámci zadávacího řízení či zvláštního postupu podle části šesté zákona a nikoli tedy na komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem, která je uskutečňována v rámci výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu mimo zadávací řízení.  

Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699