×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Rozsudek Městského soudu v Praze přikazující obnovu prezenčního vzdělávání

V článku níže si dovolujeme ve stručnosti shrnout významný rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23.2.2021 (č.j. 17 A 126/2020-84), jímž soud zakázal Gymnáziu Na Zatlance pokračovat v distanční výuce a naopak obnovit výuku prezenční. Žalobce, nezletilý student 1. ročníku gymnázia, zastoupený zákonným zástupcem, se domáhal obnovení vzdělávání v prezenční formě, tak jak probíhala do 2.10.2020, a to žalobou ve správním soudnictví na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu.

Předem je nutno říci, že žalobce podáním žaloby nikterak nezpochybňoval legitimitu vládou vydávaných opatření a nijak se nesnažil relativizovat cíl vlády, jímž je zamezení šíření viru SARS-CoV-2. Žalobce odůvodnil žalobu zněním školního vzdělávacího programu Gymnázia Na Zatlance, který umožňuje konání pouze denní (prezenční) formy výuky a že distanční způsob vedení výuky je v rozporu s rámcovým vzdělávacím programem (79-41-K/41 Gymnázium).

Zákonnost vyhlášení „nového“ nouzového stavu

Soud, v souladu s ustanoveními Ústavy České republiky (čl. 95 odst. 1), posoudil zákonnost vládou vyhlášeného nouzového stavu, platícího od 15.2.2021, jenž byl nutným předpokladem pro vydání navazujícího krizového opatření vlády, jímž se omezuje provoz škol a zavádí distanční výuka.

Hlavní otázka, řešená Městským soudem v Praze, tak zněla, zda byl nouzový stav vyhlášen řádně a zda bylo na jeho základě tedy možné zmíněné krizové opatření, omezující prezenční výuku, vydat. Kamenem úrazu je způsob skončení „starého“ nouzového stavu vyhlášeného původně 30.9.2020 a následně mnohokrát prodlužovaného až do 14.2.2021, který Poslanecká sněmovna odmítla prodloužit a navazujícího bezprostředního vyhlášení nouzového stavu „nového“. Soud poukázal na zjevnou a podezřelou návaznost vyhlášení „nového“ nouzového stavu vládou na žádost hejtmanů s ukončením „starého“ nouzového stavu, aniž by došlo k jakékoli kvalitativní změně v odůvodnění jeho potřeby. Soudu se zejména nelíbila formulace obou usnesení, jimiž byl „starý“ i „nový“ nouzový stav vyhlášen. Důvody pro vyhlášení obou nouzových stavů byly totiž formulovány naprosto totožně a to: […z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky]. Vláda si tedy nedala ani tu snahu odůvodnit a obhájit vyhlášení „nového“ nouzového stavu. Dle odůvodnění soudu se tak jednalo fakticky o prodloužení „starého“ nouzového stavu, jež představuje flagrantní obejití vůle vyjádřené Poslaneckou sněmovnou, která „starý“ nouzový stav dne 11.2.2021 nepodpořila. Vláda se, jakožto exekutivní orgán odpovědný Poslanecké sněmovně, musí řídit vůlí dolní komory parlamentu, a nikoliv tuto její vůli obcházet vyhlášením nouzového stavu na žádost hejtmanů krajů a primátora hlavního města Prahy, který je odlišný pouze procesem vyhlášení, nikoliv důvody. Dle soudu se jedná o „…učebnicový příklad obcházení ústavního pořádku (in fraudem constitutionis…)“.

Soud rovněž zdůraznil, že nouzový stav rozhodně není prostředek naplňující poučku conditio sine qua non, a že ke zvládnutí pandemie lze využít i jiné, více proporcionální prostředky (viz užití mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví či aktuálně projednávaný „pandemický zákon“). Dle soudu tak vláda nesmí v žádném případě vydávat a odůvodňovat svá rozhodnutí v duchu rčení, že účel světí prostředky.

Závěr

Soud uzavřel, že krizové opatření, omezující konání prezenční školní výuky je (stejně jako samotné vyhlášení „nového“ nouzového stavu) stiženo protiprávností, resp. dokonce protiústavností a jako takové jej nelze aplikovat. Na základě tohoto závěru tedy zakázal Gymnáziu Na Zatlance pokračovat v distanční výuce a přikázal tak obnovit výuku prezenční.

Zmíněné rozhodnutí Městského soudu v Praze je jednoznačně průlomové, a ačkoliv proti němu byla již Gymnáziem Na Zatlance podána kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který tedy jednoznačně a autoritativně určí osud všech případných obdobných žalob, nelze než kvitovat aktivitu soudu vystoupit proti svévolným krokům vlády a který do jisté míry otevírá dveře rozsudkům podobným.

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D., advokátka a partnerka KGS legal
Bc. Daniel Bejbl, právní asistent KGS legal

ZPRACOVÁNO KE DNI 25.3.2021. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699