×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Program Antivirus z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí

Cílem programu Antivirus z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) je částečně kompenzovat celkové mzdové náklady v případech náhrady mzdy poskytovaných z důvodu trvajících překážek souvisejících s epidemií onemocnění COVID-19. Nosnými principy Antiviru je poskytování pomoci zaměstnavatelům, jejichž mzdové náklady nejsou kryty prostředky z veřejných rozpočtů, za současného zdůrazňování zájmů zaměstnavatele a zaměstnance do programu nevstupovat, jelikož poskytovaná náhrada je nižší, než standardní mzda.

Program Antivirus je na svém počátku koncipován pro období 12.3.2020 až 30.4.2020 s tím, že pokud to bude nutné s ohledem na vývoj epidemie, může být období uznatelnosti nákladů prodlouženo. Příjem žádostí bude spuštěn 6.4.2020.

Kompenzaci mzdového nákladu lze uplatnit výhradně u zaměstnance:

 • jenž pobírá mzdu (nikoliv plat) a je zaměstnán na základě pracovní smlouvy,
 • jemuž byla náhrada mzdy skutečně vyplacena,
 • jenž není ve výpovědní lhůtě nebo jehož pracovní poměr v době podání vyúčtování nebyl ukončen,
 • na nějž obdržel zaměstnavatel v daném kalendářním měsíci jiný příspěvek od Úřadu práce (dále jen „ÚP“),
 • jehož zaměstnavatel není v likvidaci nebo konkurzním řízení,
 • jehož zaměstnavatel nebyl v období 3 let předcházejícímu podání žádosti pokutován za umožnění výkonu nelegální práce.

Pro kompenzaci mzdových nákladů agentur práce se dále vyžaduje, aby pracovní poměr zaměstnance byl sjednán před 12.3.2020. Zaměstnavatelé na chráněném trhu práce se programu účastnit nemohou, avšak pro ně v přípravě speciální úprava kompenzací.

Podle současné právní úpravy je možné příspěvky politiky aktivní zaměstnanosti poskytnout pouze zaměstnavatelům, kteří nemají dluh vůči veřejným rozpočtům, avšak podmínka bezdlužnosti by měla být vbrzku zrušena.

Program Antivirus rovněž formuluje základní požadavek dodržování zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) zaměstnavatelem. MPSV tak dovozuje odpovědnost zaměstnavatele za správné určení překážky a dodržování příslušných ustanovení zákoníku práce, avšak zároveň stanoví, že chybné určení překážky není porušením dohody o poskytnutí příspěvku a nemá přímou návaznost na jeho případné vrácení, pokud byla náhrada mzdy zaměstnanci skutečně vyplacena.

Program Antivirus rozlišuje dva režimy, a to:

 • Režim A: Nucené omezení provozu a karanténa
  • zaměstnanec nepracuje z důvodu nařízené karantény – důležitá osobní překážka podle § 191 zákoníku práce, kdy pro potřeby programu Antivirus za karanténu je považována i izolace (podle zákona o ochraně veřejného zdraví), eNechopenka a karanténa nařízená zahraničním orgánem: náhrada mzdy se poskytuje za prvních 14 dní ve výši 60 % průměrného výdělku
  • zaměstnavateli bylo nařízení uzavření nebo omezení provozu usnesením vlády o přijetí krizového opatření, kdy program Antivirus za tato pojímá krizová opatření přijatá usnesením vlády, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a mimořádná opatření orgánu ochrany veřejného zdraví – překážka podle § 208 zákoníku práce: náhrada mzdy se poskytuje ve výši 100 % průměrného výdělku
  • výše kompenzace činí 80 % náhrady mzdy včetně odvodů zaměstnavatele do maximální výše 39.000,- Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.
 • Režim B: Související hospodářské potíže
  • zaměstnavatel nemůže přidělovat práci:
   • v zaměstnání absentuje významná část zaměstnanců – jiná překážka na straně zaměstnavatele za níž náleží náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku,
   • protože chybí vstupní dodávky, tzv. prostoj – překážka na straně zaměstnavatele za níž náleží náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku,
   • protože chybí odbyt, tzv. částečná nezaměstnanost – překážka na straně zaměstnavatele za níž náleží náhrada v minimální výši 60 % průměrného výdělku (nutná dohoda s odborovou organizací nebo vnitřní předpis),
  • po zaměstnavateli nebude k posouzení oprávněnosti poskytnutí příspěvku vyžadováno prokázat vazbu vzniku konkrétní překážky na epidemiologickou situaci, avšak to nevylučuje následnou kontrolu ze strany příslušných orgánů,
  • výše kompenzace činí 60 % náhrady mzdy včetně odvodů zaměstnavatele do maximální výše 29.000,- Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

Program Antivirus bude administrován výhradně dálkovým způsobem prostřednictvím webové aplikace, datových schránek, případně e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. ÚP nebude po žadateli vyžadovat další dokumenty, než které jsou uvedeny jako povinné k žádosti, avšak to nevylučuje následnou kontrolu.

Žádost se podává především prostřednictvím aplikace na stránkách ÚP podle místní příslušnosti. Povinnou součástí žádosti je doklad o zřízení účtu žadatele, na který bude ÚP zasílat finanční prostředky, doklad o zastupování zaměstnavatele (pokud bude zastoupen). Žadatel bude plně odpovědný za vyplněné údaje, nepřesné nebo chybné žádosti budou vráceny k doplnění/opravě a v systému stornovány.

Na základě žádosti se automaticky vygeneruje dohoda, jenž je okamžikem odeslání žádosti považována za podepsanou ze strany žadatele (při stornu žádosti bude dohoda zrušena). Dohoda je uzavřena pouze tehdy, pokud se vrátí podepsaná od ÚP žadateli do datové schránky nebo na e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Zaměstnavatel následně provede uzávěrku mezd a evidence docházky za uplynulý kalendářní měsíc a v řádném termínu vyplatí zaměstnancům náhrady mezd a odvede povinné odvody. Následně předá prostřednictvím webové aplikace čestné prohlášení – vyúčtování vyplacených náhrad mezd a odvodů spolu se seznamem zaměstnanců a jejich rodných čísel (případě evidenčních čísel pojištěnců) na něž požaduje příspěvek. Pro každý režim použije zaměstnavatel samostatný formulář, jenž je závazný a nelze jej měnit. Součástí formuláře pro režim A bude uvedení předmětu podnikání nebo činnosti, která byla dotčena, včetně uvedení příslušného opatření.

ÚP se následně dotáže u ČSSZ, zda eviduje uvedené zaměstnance jako skutečné zaměstnance zaměstnavatele, a u potvrzených zaměstnanců provede výplatu kompenzace. V případě nesrovnalostí vyzve ÚP zaměstnavatele k podání vysvětlení nebo doložení dalších dokladů.

V průběhu realizace programu Antivirus i po jeho skončení je nutné počítat s možnými kontrolami, jenž může vyžadovat další dokumenty (např. pracovní smlouvy, vnitřní předpisy o překážce v práci, dohodu s odbory, nařízení karantény, výpisu z účtu ad.) s tím, že úmyslné zneužití kompenzace může naplnit znaky trestného činu a porušení podmínek dohody o poskytnutí může být důvodem k vrácení kompenzace.

Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699