×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Předmanželská smlouva Vás ochrání před dluhy manžela vzniklými před manželstvím

Nejvyšší soud ve svém čerstvém rozhodnutí uvedl, že „účelem manželství nemůže být placení dluhů druhého manžela, vzniklých před uzavřením manželství.“ Opačný pohled by byl v extrémním rozporu s principy spravedlnosti. Vedl by k zásadnímu posílení věřitele k tíži dlužníkova manžela.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 1846/2020 potvrdilo, že pro mnoho klientů má proto předmanželská smlouva smysl.

Vůle „nebýt po uzavření manželství negativně dotčen již existujícími dluhy svého nového manžela“ je legitimní a legální. Stálá judikatura Ústavního soudu říká, že pokud věřitel neměl v okamžiku uzavření předmanželské smlouvy povinného vůči jeho snoubence žádné nároky, uzavřením předmanželské smlouvy nemohlo být žádné právo věřitele vůči manželce povinného negativně dotčeno. I ochrana třetích osob před jednáním manželů zamýšlejícím krácení práv věřitelů je nepochybně legitimní, není však žádný racionální argument pro to, aby založení manželství mělo vést k možnosti vést exekuci i na majetek dlužníkova manžela nabytý před manželstvím.

Uzavřením smlouvy o odděleném jmění mezi snoubenci nebylo postavení věřitele ohroženo, nijak se nezhoršilo oproti původnímu stavu. Smlouva se svým obsahem nemohla práva věřitele jakkoliv dotknout. Věřitel vymáhá dluh, který vznikl povinnému před uzavřením manželství jako jeho výlučný dluh, a povinný před uzavřením manželství (po vzniku vymáhaného dluhu) smlouvou ujednal se snoubenkou režim oddělených jmění. Předmanželskou smlouvu řádně zveřejnil v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Mezi povinným a jeho budoucí manželkou SJM nikdy nevzniklo. Nebyly tudíž dány podmínky, pro přikázání pohledávky z účtu manžela povinného a bylo na místě zastavit exekuci co do jejího provedení postižením účtů bývalé manželky povinného.

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D., advokátka a partnerka KGS legal

Jakub Vodička, právní asistent KGS legal

ZPRACOVÁNO KE DNI 28.7.2021. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699