×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Pozdě podané námitky (někdy) zastaví zadávací řízení

Z logiky věci si říkáme, že pozdě podané námitky nemohou mít žádný smysl. Ale jak sami jako administrátoři veřejných zakázek dobře víme, logiku v rozhodnutí úřadu nehledejte. Úřad totiž dovodil, že i na námitky podané po lhůtě je zadavatel povinen reagovat a řádně odmítnutí odůvodnit a je povinen stěžovatele informovat o možnosti podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k úřadu i v případě odmítnutí námitek pro jejich opožděnost.

Pokud toto však zadavatel netuší, je zde stále šance na uplatnění Vašich práv v zadávacím řízení.

Úřad ve svém rozhodnutí sděluje, že „S ohledem na jazykovou změnu v případě ustanovení o vyřízení opožděně podaných námitek spočívající v sjednocení terminologie v podobě „odmítnutí“ námitek, jakož i s ohledem na změnu systematiky ustanovení v ZZVZ (poučení o možnosti podat návrh je nově uvedeno až za ustanovením o opožděně podaných námitkách, v § 245 odst. 4 ZZVZ), lze dovodit, že cílem zákonodárce bylo, aby i v případech odmítnutí námitek, jakožto opožděných, dodavatelé byli informováni o možnosti další procesní obrany ve věci, tj. aby i v takovýchto případech dodavatelé byli poučeni o možnosti podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu. V tomto smyslu se vyjadřuje i komentářová literatura, podle které „(j)estliže zadavatel námitky stěžovatele odmítne, je bez ohledu na důvod tohoto odmítnutí povinen v rozhodnutí poučit stěžovatele o možnosti podat dle § 251 odst. 2 ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení rozhodnutí zadavatele návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS a o povinnosti doručit v téže lhůtě stejnopis návrhu zadavateli. V případě, že zadavatel námitky odmítá z formálních důvodů, je možné, aby v poučení upozornil, že dle § 257 písm. h) ÚOHS správní řízení zastaví, jestliže návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky.“ Lze tedy uzavřít, že zadavatel je povinen informovat stěžovatele o možnosti podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu i v případě odmítnutí námitek, které byly podány opožděně.

Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699