×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Bytové družstvo v hledáčku Nejvyššího soudu: 1. nové stanovy, 2. úprava práv a povinností členů, 3. projednání návrhů mimo pozvánku na členskou schůzi a 4. vypořádací podíl bývalého člena

Nejvyšší soud se v poslední době zabýval otázkami fungování bytových družstev. Níže najdete shrnutí jeho obsáhlého rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 2711/2019.

K povinnosti družstva poskytnout členům pravdivé a úplné podklady a informace k jednotlivým záležitostem, o nichž členská schůze rozhoduje

Je-li to vhodné, lze změnu stanov provést i přijetím nového znění stanov, jež zcela nahradí původní znění. Takový postup nicméně nesmí zastírat skutečné změny stanov, resp. vést k tomu, že věcné změny stanov nebudou členům družstva zjevné. Jinak řečeno, navrhuje-li družstvo změnit stanovy tak, že místo dosavadních stanov mají být přijaty stanovy nové, musí současně členům družstva poskytnout informace o tom, jaká ujednání stanov se věcně mění.

Pokud členové družstva vychází z omylu vyvolaného nepravdivou informací o navrhovaných změnách stanov, zpravidla se bude jednat o porušení jejich práv se závažnými právními následky.

K výkladu § 731 z. o. k., ve znění účinném do 30. 6. 2020

V případě, že stanovy bytového družstva neobsahují podrobnější úpravu práv a povinností členů a členská schůze je do stanov doplňuje, se požadavek na superkvalifikovanou většinu podle (§ 731 odst. 2 ZOK) neuplatní. Jestliže stanovy družstva obsahovaly podrobnější úpravu práv a povinností členů již před účinností ZOK, nebylo družstvo povinno náležitosti doplňovat po účinnosti nového zákona (podle § 777 odst. 2 ZOK).

Ke změně návrhu usnesení o změně stanov v průběhu zasedání členské schůze

Členská schůze nemůže projednávat (bez účasti a souhlasu všech členů) záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání (navrhovaný program členské schůze). Je-li však na pořad jednání zařazena i určitá změna stanov, nebrání tento zákaz tomu, aby uplatnil některý z členů družstva protinávrh (odlišný návrh usnesení) na změnu stanov. Následně členská schůze může přijmout usnesení nikoliv ve znění původního návrhu, ale ve znění protinávrhu. V takovém případě totiž nejde o projednání odlišné záležitosti.

K vypořádacímu podílu člena bytového družstva

Vypořádací podíl člena bytového družstva musí být určen vždy s ohledem na skutečnou (tržní) hodnotu družstevního podílu bývalého člena družstva (určenou ke dni zániku členství) tak, aby mezi touto tržní hodnotou a výší vypořádacího podílu nebyly neodůvodněné rozdíly.

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát a partner KGS legal

Jakub Vodička, student PFUK a právní asistent KGS legal

ZPRACOVÁNO KE DNI 2.9.2021. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699